Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hoogleeraar té Leiden. Hij stierf in 1612, als hoogleeraar te Canterbury in Engeland.

Hermannus Moded wordt door Te Water vermeld, als zijnde eveneens op de Mei-synode van 1556 tegenwoordig geweest*). Deze roerige predikant heeft vele diensten, en sommige ondiensten, aan kerk en vaderland bewezen.

Betreden we reeds het gebied der gissingen, als we ons voorstellen, dat al de nederlandsche en waalsche predikanten, die in Mei 1566 te Antwerpen het evangelie bedienden, in de synode zitting gehad hebben? De overvloed van leeraars kwam eerst na Mei '66. Doch in Bloeimaand waren enkelen reeds in de Scheldestad aanwezig.

Te Water2) noemt Georgius Sylvanus, Silvain, oi Van den Bossche. Hij zelf onderteekende de acte der synode van Wezel in 1568 met Georgius Ochamus Sylvanus. Waarschijnlijk predikte hij heimelijk reeds 20 jaar lang te Antwerpen het evangelie. Een man van buitengewone verdiensten voor de worstelende gereformeerde kerken.

Voorts Petrus Carpentarius, tot beslissing van kerkgeschillen naar Londen gezonden, en van daar in Maart '68 wedergekeerd.

Dan IJsbrand Balk, van wien wij in hoofdstuk drie melding maakten, en dio van 1565 tot '67 predikant te Antwerpen was. Een zeer geleerd man.

Vergeten wij niet den beroemden Charles Niël, den waalschen predikant3). Evenals zijn ambtgenoot Junius predikte hij wel terzelfder ure, dat men op de markt

!) Te Water, blz. 55 en 58, noemt Moded als lid der synode op grond van tëchoock's getuigenis, ofschoon Schoock, bij Te Water blz. 6 aangehaald, Moded niet vermeldt.

2) Te Water, a. w., blz. 61.

3) Vita Junii, § 36.

Sluiten