Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geschiedenis der nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK IV.

De nederlandsclie geloofsbelijdenis in liet jaar 156<>.

(Vervolg).

Ons laatste opstel gaat alzoo de herziening der belgische geloofsbelijdenis bespreken, gelijk die ten jare 1566 op de Mei-synode van Antwerpen plaats vond. Professor van Toorenenbergen was in staat, den franschen tekst van 1561, de nederlandsche vertalingen van 1562, '63 en '64, en den herzienen tekst van 1566 met elkander te vergelijken. De fransche tekst van 1561 en de nederlandsche overzetting van 1562, naar de reproducties van 1855 en '64 in één bandje keurig saamgelezen, zijn „E libris C. Sepp" in mijn bezit overgegaan. Voorts kan ik mij slechts beroepen op professor van Toorenenbergen als zegsman.

Reeds zagen wij in ons voorgaande stuk, hoe de synode van 1566 den aanhef van artikel 2 onzer belijdenis poogde te herstellen. Evenzoo herstelde de synode o. a. den tekst van de artikelen 7 en 8. In artikel 7 noemde de uitgave van 1561 de H. Schrift den „onfeilbaren" regel, „reigle infallible". De synode herstelde de oorspronkelijke lezing. In artikel 8 stond oorspronkelijk: „Wij gelooven in een eenigen God, en un seul Dieu". De oude

Sluiten