Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Middelburg in 1581 gelastte haar vertaling. En de provinciale hollandsche synode van 1582 gaf de vertaling te Dordrecht uit. Zij komt voor in het Corpus doctrinae van Thysius. Het blijft een uiterst vreemd verschijnsel, dat 16 jaar lang, van 1566 —'82, een offlcieele nederlandsche vertaling van de herziene confessie ontbrak.

Zelfs het gewone kerkelijke publiek bemerkte intusschen wel, in 1566 en volgende jaren, de tegenstrijdigheid in de twee redactiën, de fransche en de nederlandsche. Ook viel het gezag, dat men aan de synode van 1566 moest en wilde toekennen, kwalijk te rijmen met dien onveranderden nederlandschen tekst van vóór 1566. Een ons onbekende hakte den knoop door, en gaf op eigen gezag een hollandsche belijdenis uit De voornaamste, de meest in het oog vallende tekstwijzigingen van 1566 nam hij in zijn uitgave op. Zóó althans stel ik mij den gang van zaken voor. Het zou mij niet verwonderen, zoo te eeniger tijd uit de jaren 1566 —'82 zulk een officieuse nederlandsche belijdenis met gewijzigde redactie als een zeldzame schat werd wedergevonden.

Deze vondst zou het gevoelen van professor Fruin staven, en zijn zwarigheid oplossen. De titel van dat boekje uit één der jaren 1566 —'82 zou eensluidend zijn met den titel bij Bor. En de tekst zou zoowel met de on^e als met de herziene uitgaven overeenstemmen.

Uit het jaar 1566 is nog een tweede nederlandsche vertaling der confessie afkomstig, door professor van Toorenenbergen vermeld. De vijfde nederlandsche editie. Zij is een niet offlcieele overzetting van den herzienen franschen tekst. Zij is dus te verkiezen boven het brusselsch exemplaar, dat de vertaling bevat van den niet herzienen waalschen tekst. Dirk Volckertszoon Coornhert') vermeldt haar aldus: „Bekentenis of Belijdenis des gheloofs, gedr. a" 1566". Indien zij werkelijk een

1) Van de Praedestinatie (1590), blz. 12.

Sluiten