Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geschiedenis der nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK V.

(Eerste Stuk).

De confessioneele strijd der jaren 1566 en 1567.

Ons vorig hoofdstuk schetste de geschiedenis der nederlandsche geloofsbelijdenis op den rijksdag te Augsburg en op de synode van Antwerpen, in de maanden April en Mei van het veelbewogen jaar 1566. Thans gaan we trachten haar historie te beschrijven gedurende het vervolg van 1566 en het gansché volgende jaar. Achtereenvolgens zal onze aandacht zich vestigen op „de verkorte geloofsbelijdenis van Junius", op de Corte belydinge des geloofs, op de bestrijding, waaraan laatstgenoemde van roomsche zijde bloot stond, en op de ontvangst, die aan de nederlandsche belijdenis des geloofs in eigen kring ten deel viel.

Allerlei gewichtige gebeurtenissen volgden in het jaar 1566 elkander met verrassende snelheid op. Het verzoekschrift der edelen, 5 April der landvoogdes aangeboden, had zijn uitwerking gemist. De verbondenen zouden daarom midden Juli andermaal bijeen komen, te SintTruyen of St. Tron in het bisdom Luik. Op die vergadering zou vooral de vraag aan de orde komen, welke

13

Sluiten