Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende twaelf Articulen des Geloofs, metden vier algemeynen Conciliën, datter is" enz. De Heilige Schrift, en als daarmede eenstemmig de apostolische geloofsbelijdenis en de besluiten der vier eerste conciliën, van Nicea (325), Constantinopel (381), Efeze (431) en Chalcedon (451), bevatten de kenbronnen der waarheid. Onze nederlandsche geloofsbelijdenis handelt dienaangaande meer correct. Zij beroept zich in artikel 7 uitsluitend op de Heilige Schriftuur, die den goddelijken wil volkomen vervat,, waartegen men niet stellen moet de geschriften van menschen, hoe heilig zij geweest zijn, noch de gewoonte (want de waarheid is bovenal), noch de groote menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen, noch de conciliën, decreten of besluiten. Een consequent, zuiver anti-roomsch, meer beslist gereformeerd uitgangspunt der belijdenis.

De opgaaf van de titels der artikelen, gelijk Sepp die geeft, moge den lezer een overzicht van de Corte Belydinghe verschaffen.

1. Van Godt den Vader.

2. Van Christo, den Sone Godes.

3. Dat Christus alleen onse Middelaer ende Versoe-

ninghe is.

4. Christus onse eenige Leeraer.

5. Van Godt den H. Geest.

6. Van de Rechtverdichmakinghe des Gheloofs in

Christo.

7. Van de alghemeyne Christelicke Kercke.

8. Dat Christus onse eenige Hooge-Priester ende Of-

ferhande is.

9. Van het heylige Doopsel.

10. Van Christi H. Nachtmael.

11. Dat de Kelc den Leecken't onrecht onttogen wort.

12. Van de Transsubstantiatie.

13. Van het omdraghen des Gods.

14. Van den Echtstaet.

Sluiten