Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geschiedenis der nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK V.

(Derde Stuk).

De confessioneele strijd der jaren 1566 en 1667.

Tot de burchten van het roomsch bijgeloof der zestiende eeuw behoorde ongetwijfeld de roemrijke hoogeschool te Leuven in België. Toen omstreeks 1550 aldaar een zekere Johannes Hessels, een Leuvenaar van geboorte, tezamen met Martinus Rythovius tot meester bevorderd werd, ging aan de plechtigheid „een vermaning vooraf, wegens de beroerten, die de faculteit destijds bewogen, dat zij in hunne lessen of openbare disputen en overal zich zouden wachten, van iets te leeren of te drijven tegen de oude leer der Faculteit, waaruit men zou kunnen afleiden dat zij van andere Meesters verschilden: allermeest in de artikelen of leerstukken, waarover men nu met de ketters geschil heeft, in welke punten zij van hunlieder leer zoo ver mogelijk, met behoud van waarheid, moesten afwijken"').

1) „Praevia tarnen, ob caussas facultatem tune moventes, admonitione, ut caverent in suis lectionibus aut publicis disputationibus et ubique. docere aut urgere aliquid contra antiquam Facultatis doctrinam, unde

21

Sluiten