Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

instelling. In 1560 werd Sonnius benoemd tot bisschop van 's Hertogenbosch, later tot bisschop van Antwerpen '). In het jaar 1567 was hij nog bisschop van den Bosch.

Als inquisiteur legde Sonnius grooten dienstijver aan den dag. „Ook zijn naam is met de lijdensgeschiedenis van menigen martelaar der reformatie verbonden en evenals Tapper bestreed hij het Protestantisme èn als kettermeester èn als schrijver" s).

Deze man des bloeds deed in het jaar 1567 een uitvoerige latijnsche wederlegging der Corte Belydinghe des Geloofs het licht zien, getiteld „Met redenen omkleede beschrijving uit het Woord Gods en de vaderen, der dwalingen van een zekere calvinistische belijdenis, nu onlangs door deze landen van neder-Germaniö gestrooid. Door den Godgeleerden Franciscus Sonnius, Bisschop van 's Her togen bosch. Het woord Gods is deregel van het Evangelische leven. Christus, Lucas 11 [vers 28]: Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit. David Psalm 116 fPs. 117:2]: De waarheid des Heeren is in der eeuwigheid. Te Leuven. Bij Ian Boogaerts, In den Gulden Bijbel. Anno 1567. Met koninklijke gratie en privilegie van zes jaren" 3).

1) Bor, fo). 19.

2) Moll, a. w., blz. 86. Sonnius dwong Joh. Anastasius Veluanus tot herroeping van zijn ketterij (Brandt, I blz. 173), en was de voornaamste vijand van Angelus Merula (Moll, a. w., 1 blz. 199 201). Brandt (I, blz. 582) noemt hem »een man niet min geleerdt, dan scherp en hardt tegens andre gesintheden". Sonnius vervaardigde o. a. een Beschrijving der christelijke religie, Demonstratio Religionis Christianae, waarvan bij zijn leven twee uitgaven te Antwerpen het licht zagen, in 1562 en '64.

Hij stierf in 1576.

3) Succincta demonstratio ex verbo Dei et patribus, errorum cuiusdain confessionis Caluinisticae, recens per has inferioris Germaniae Regiones sparsae. Authore Francisco Sonnio Iheologo, Buscoducensi Episcopo. Verbum Dei vitae Euangelicae ratio. Christus Lucae lid. Qui non est mecum, contra me est: qui non colligit mecum, dispergit. Dauid Psal. 116. a. Veritas Domini manet in aeternum. Lovanii. Apud loannem Bogardum, Sub Biblijs Aureis. Anno 1567. Cum Gratia et

12

Sluiten