Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een 12° boeksken van 146 bladzijden, aanzienlyk grooter dus dan het hollandsche tegenschrift der Corte Belydinghe, en dan het tractaat van professor Hessels, dat wij bespraken. Op de keerzijde van het titelblad staat het privilegie afgedrukt, gedateerd Brussel 6 Maart 1567. Dan volgt, op vijf bladzijden, een aanspraak „Tot de kerkbestuurders (Reetores ecclesiarum) van onze diocees [bisschoppelijk gebied] van den Bosch". Hier en in het geheele werkje staan bijbelteksten op den kant.

Sonnius herinnert zijn kerkbestuurders er aan, dat de kerk ten allen tijde met zware wederwaardigheden te kampen heeft gehad. Dit strekke hun tot bemoediging van het tegenwoordige. En is hij zelf voor een kleinen tijd daar de nood drong afwezig geweest'), hij heeft door herderlijke zorg als bisschop gedreven, zijn toevlucht genomen tot de schrijfveder. Zoo geeft hij hun dan nu „een tegengif tegen venijn, nu ter tijde op velerlei wijs opgedischt, verkocht, gekocht, ingedronken, publiek, privaat, in schuren, in kerken, buiten en binnen de stadsmuren, in het veld, op de markt, daar de waanzinnige moedwil macht en gezag der regeerders overwon, terwijl dit vroeger zelfs niet in heimelijke samenkomsten en meest verborgen schuilhoeken geoorloofd was". Een aardige teekening door een ooggetuige, die opdracht van Sonnius' boekje, van de populariteit der protestantsche confessies in het jaar der omwenteling 1566. De kerkbestuurders worden verzocht het remedie-boeksken te willen aannemen, en het over te gieten in de gemoe-

Privilegio, ad sexennium. — Uit de bibliotheek der leidsche universiteit mij vriendelijk ter leen gezonden.

1) In 's Hertogenbosch heeft men in 1567 den beeldstorm hervat en de uitoefening van den roomschen godsdienst verhinderd. Zelfs weigerde de stad een tijdlang, bezetting in te nemen. Eerst 11 April 1567 verliet Anthonis van Bombergen, een afgezondene door den heer van Brederode, met zijn krijgsvolk de stad. Kort daarop kon Noircarmes haar bezetten. Bor. I fol. 106 v., Brandt, I blz. 440 en 450. In dezen tijd van troebelen en van gedwongen ballingschap heeft Sonnius zijn boekje dus vervaardigd.

Sluiten