Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts van predikanten en theologische professoren. Waarschijnlijk had de eisch van onderteekening bij ouderlingen en vooral bij diakenen tegenstand ontmoet, waarom die onderschrijving thans den onderlingen slechts als wenschelijk aangeprezen, en met betrekking tot de diakenen geheel verzwegen wordt').

Veel aanzienlijker was de volgende nationale synode, te Middelburg 29 Mei 1581 geopend. België was uitnemend zeer vertegenwoordigd. Predikanten en ouderlingen uit Antwerpen en Brussel, Brugge en Gent ontbraken niet. Van de acht en veertig leden der synode behooren er twaalf tot Brabant en Oost- en West-Vlaanderen. Bovendien waren er vier afgevaardigden der „Walsche kerken in Nederland", o. a. de beroemde antwerpsche predikant Johannes Taffinus. Trouwens, 1581 was het gelukkige jaar, waarin Noord- en Zuid-Nederland nog vrij wel één waren.

Deze synode overtreft in confessioneelen ijver haar voorgangster. Artikel 37 van haai' kerkordening luidt:

„De Dienaren des Woords, Ouderlingen, en Diaconen, item, de Professeurs in de Theologie, (de welk ook den anderen Professeuren wel betaemt) en de Schoolmeesters sullen de belydenisse des geloofs der Nederlandsche kerke onderteekenen".

In België droegen de kerkelijken nauwlettend zorg, dat de besluiten der nationale synoden ook werkelijk nageleefd werden. Zoo besloot de brugsche classis van 19 Januari 1580, dat de handelingen der synode te Dordrecht van 1578 bij iedere gemeente zouden moeten voorhanden zijn, en dat de predikant ze één- of tweemaal 'sjaars den ouderlingen zou voorlezen, opdat een iegelijk weten mocht waaraan zich te houden. Nadat in 1581

1) Dr. Borsius, Overzigt van het trapsgewijze toegenomen en bekrachtigd gezag der geloofsbelijdenis" enz., in het Archief voor kerkelijke geschiedenis, dl. IX. blz. 294.

Sluiten