Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het onderteekenen der confessie gehecht moet worden.

De Villiers en de eerste onderteekenaren hielden de nederlandsche confessie, even weinig als de augsburgsche, voor een evangelie. Want alles hing bij hen af van hetgeen er in het Woord van God staat. En daarom voegde onze man dan ook aan Chemnitz en zijn medestanders') toe: „Gij zoudt wijs en christelijk handelen, indien gij dat ongelukkige woord: wij verdoemen! wat minder gebruiktet.... Men moet binnen de perken der goddelijke openbaring blijven ... Ja, ernstig behoordet gij te overwegen, of zes godgeleerden, die zeiven niet eens recht overeenstemmen met Luthers leer, zesduizend andere theologanten, die met elkander overeenstemmen, mogen veroordeelen." Mocht zijn woord ook thans nog meer behartigd worden, en deze herinnering er aan hiertoe iets bijdragen2).

Aan den belangstellenden lezer ga ik thans voorstellen twee beroemdheden uit het kerkelijk Holland van het laatst der zestiende eeuw.

Hendrik van den Corput, Henrick de Corput in het fransch, of Henricus Corputius Johannis Filius Brabantus gelijk hij kerknotulen wel onderteekende, mocht één der voortreffelijkste en geleerdste mannen van zijn tijd geacht worden. Den 23sten Maart 1578 te Dordrecht als predikant beroepen, bediende hij er tot zijn dood toe

1) Chemnitz en vgf anderen zonden het bergsche boek de wereld in.

2) De vriendelijke lezer, die in onzen held leerde belang stellen, herinnere zich, dat in Juni 1580 des konings ban tegen den prins verscheen, waarbij de prins van allerlei misdaden beticht, en 25000 kroonen op zijn hoofd gezet werd. Aan den moordenaar zou kwijtschelding van de grootste misdaden en adeldom verleend worden. Aan de Villiers droeg Oranje de hoogst vereerende taak op, zijn verantwoording te schrijven. In December verscheen De Apologie dei Prinsen van Oranje, een meesterstuk van wederlegging. Na den moord op Oranje verbleef zijn getrouwe dienaar en vriend veel op Walcheren. Hij overleed er November 1590 op het kasteel Westhoven.

Sluiten