is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK VII.

De Nederlandsche geloofsbelijdenis in de Dnitsche ballingschap.

I. Staatkundig ovkrzicht.

De 22ste Augustus van het jaar 1567, de dag waarop Ferdinand Alvarez de Toledo, hertog van Alva, met feestelijke pracht van edelen en burgers, met vroolijken schijn zijn blijde inkomst in Brussel deed, was in waarheid een zwarte dag voor de Zeventien Nederlandsche Gewesten. Aan de spits van meer dan 8000 oudgedienden en 1200 paarden kwam de Spanjaard over Italië en Zwitserland naar de Lage landen, om onze voorouders van Evangeliewaarheid en vrijheid gewelddadig te berooven '). De schijnopstand van hagepreek en beeldstorm,

1) „Aan deze fanatieke moordbegeerte, dorst naar roem en erfelijken moed kwam een ruwe zinnelijkheid te hulp, de sterkste en betrouwbaarste band, waaraan de Spaansche legeraanvoerder deze ruwe benden leidde. Met opzettelijke toegevendheid liet hij brasserij en wellust in het leger binnendringen. Onder zijn stilzwijgende bescherming trokken Italiaansehe deernen achter de vendels mee; zelfs op de tocht over de Apennijnen, waar de kostbaarheid van het levensonderhoud hem dwong, zijn armee tot het kleinst mogelijk aantal te beperken, wilde hij liever eenige regimenten minder hebben, dan deze werktuigen van den wellust

14