Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gansche scharen vloden naar Duitschland. Prins Willem van Oranje had het doorluchtig voorbeeld gegeven. Ook mocht men hopen, er godsdienstvrede te zullen genieten. Had niet een groot deel van Duitschland het gezuiverde Evangelie aangenomen? En was niet de Keizer zelf, schoon uitwendig Roomsch, den Protestanten gunstig gezind? De meeste invloedrijke Gereformeerden waren naar Duitschland getogen. Van al de ballingen werd hun arbeid ten behoeve der geloofsgenooten verreweg de belangrijkste.

Wat was natuurlijker dan dat de Duitsche hulp, waarmede men zich jaren gevleid had, nu men zelf op Duitschen bodem zich bevond, ernstig gezocht werd. En hoe klopt ons nog het hart, als wij zien hoe eenmaal het Nederlandsche volk zijn Duitsche stamverwanten, officieel vergaderd, om bijstand smeekte, nog wel onder leiding van het erkende hoofd der verdrukten, Prins Willem van Oranje. Ik bedoel de smeekbede der verschillende Nederlandsche natiën op den Rijksdag van Spiers (1570), en het smeekschrift aldaar overhandigd.

Vluchtelingen uit Braband en Vlaanderen, Holland en Zeeland, Friesland en andere provinciën stelden verschillende remonstrantiën aan den Rijksdag op, en zonden ze aan den Prins van Oranje om advies toe. Deze raadde aan, dat elke provincie haar bijzondere remonstrantie naar haar privilegiën indienen zou, en dat nochtans allen tezamen tot een zelfde eindconclusie zouden komen. Nevens die bijzonderen ontstond één gemeenschappelijke remonstrantie der verschillende Nederduitsche „natiën" ').

en Norwich. Door H. Q. Janssen. In de Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen, uitgegeven door H. Q. Janssen en J. H. van Dale, Middelburg, d. II blz. 211 vv.

1) Aldus Bor fol. 228 v., die hun doleantie en een overzicht van het straks te noemen Apologeticon geeft. Van Meteren fol. 58 vermeldt „een ghedruckte Supplicatie". Hooft blz. 212 zegt: zij overhandigden een boekje. — De graven van Kuilenburg en van den Berg, de gravin van Hoorne,

Sluiten