Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bremer en Lunenburger predikanten, zocht met geweld het gevoelen van Luther door te drijven. Vooral de avondmaalsleer en de ceremoniën, door Luther voorgestaan, trachtte hij in te voeren. De predikanten te Emden en in Oostfriesland werden door in liet graafschap overgebleven Roomschen en door Lutherschgezinden van elders beschuldigd, als waren zij niet zuiver in de leer aangaande het Woord en de Sacramenten. Tot hun verdediging schreef Aportanus een eenvoudige geloofsbelijdenis in beslist Zwingliaanschen geest, die door al de predikanten langs de Eems onderteekend werd. De oudste Oostfriessche geloofsbelijdenis van 1528 i). Haar officieele geldigheid werd evenwel grootelijks verminderd door de Lutherschgezinde kerkordening van 1529, die door graaf Enno II wel uitgevaardigd, maar voorloopig niet gehandhaafd werd. En door de 20 Artikelen, die overeenkomstig de Lunenborgsche kerkordening in 1535 in alle kerken van het graafschap afgekondigd werden.

Gezegend was het bestuur der vrome gravin Anna, die sinds 1540 als voormonderes of voogdes van drie minderjarige zonen optrad. De landsvrouw de zoogvrouw der Oostfriessche kerk. Zij benoemde in 1543 den beroemden Poolschen edelman Johannes Lasco tot superintendent over de Oostfriessche kerk en tot predikant te Emden. Een allergelukkigste keus. k Lasco zette de kerkhervorming voort. Op zijn aandringen werden uit de kerken te Emden sommige beelden des nachts weggenomen. Hij trachtte andersdenkende Onroomschen in den schoot deiKerk te voeren. In 1544 hield hij met Menno Simons een openbaar twistgesprek over Christus' menschwording,

1) De eerste editie van 1528 in oud-nederlandsch bij K. Muller, Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche, I.eipz. 1903. De tweede van 1505, door Meiners in het Nederiandsch van zijn tijd vertaald, bij Meiners De derde van 1603 liet Caspar Coolhaas drukken. De vierde, in het Hooyduitsch, bij Chr. Hohburg in zijn De zekerste weij tot Godn koninkrijk. Zie D. Dertrami Parerga Ostfris. p. 131.

Sluiten