Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderteekening, geen toegang tot den dienst des Woord s. De vaderen te Emden toonen hoogen ernst. Zij binden in dienst zijnde predikanten zooveel mogelijk, en voor het vervolg Candidaten tot den H. Dienst onvoorwaardelijk aan de belijdenis der Kerk.

Zelfs streefden zij naar eenheid met de niet-Nederlandsche Gereformeerde kerken. Zij onderteekenden staande de vergadering de Fransche belijdenis des geloofs, in het vaste vertrouwen dat de Fransche predikanten eveneens ter betuiging van eenheid de Nederlandsche belijdenis zouden onderschrijven. Petrus Dathenus ofschoon afwezig, en Johannes Taffinus werden verkozen, om de eenheidsdaad der Nederlanders aan de eerstvolgende Fransche synode mede te deelen, en haar antwoord, als hoedanig verwacht werd de Nederlandsche belijdenis van de Fransche handteekeningen voorzien, aan de broederen weder te brengen ').

Het confessie-artikel van Emden codificeert, dat de eenheid in de leer eens voor altijd bereikt werd. Voor het heden en de toekomst een allerbelangrijkst resultaat.

Voor den toenmaligen tijd beteekende het confessieartikel, dat de zoogenaamde rekkelijken onder de Calvinisten het standpunt en de gedragslijn der preciesen overnamen. Allerlei kan daartoe hebben meegewerkt. Jan Arentsz en de zij non kunnen van de kerkelijke Antwerpsche furie, in 1566 door Flacius en de zijnen

1) Art. 3 der Acten van Emden is eerst na 12 jaar uitgevoerd. Nadat op de Dordsche synode van 161819 de Nederlandsche belijdenis des geloofs den Woorde Gods conform bevonden was, brachten de Fransche afgevaardigden in herinnering, dat dezelfde Nederlandsche confessie in de nationale synode der Fransche kerken te Vitry anno 1583 plechtig goedgekeurd was geworden. Zij lazen het desbetrellend artikel uit de Acta dier synode voor. Daaruit bleek, dat de Nederlandsche belijdenis en kerkorde destijds door de Fransche predikanten, de Fransche belijdenis door de Nederlandsche afgevaardigden [de predikanten Bollius van Gent, Jan Haren van Brugge, en een predikant van Mechelen] is onderschreven geworden. Acta synodi nationalis Dordrechti habitae, sessio 140, p. 349.

Sluiten