Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bergen belegerde, verscheen de Prins met een groot leger in 't veld. De tocht gold België, meer bepaald het ontzet van Bergen. De man die den Prins ƒ10.000 had voorgeschoten om zijn leger mobiel te maken en Brabant binnen te voeren, Jonkheer Arend van Dorp te Mechelen, opende hem den 30sten Augustus zijn stad 1). Helaas! twee maanden te laat. Mechelen was het groot-arsenaal, waar het geschut van het gansche land geborgen was. Was Oranje twee maanden vroeger verschenen en had hij Mechelen terstond in handen gekregen, Alva zou zijn geschut, paarden en krijgsvoorraad verloren hebben, die bereid waren om Bergen te beschieten. De uitslag van den veldtocht zou dan waarschijnlijk een geheel andere zijn geweest.

„De goede ridder" binnen Bergen 2) en zijn broeder op marsch derwaarts rekenden zeer stellig op de alles beslissende hup van Frankrijks koning. Gansch ten onrechte. Karei IX gaf bevel tot de afschuwelijke schande der zestiende eeuw, de gruwelen van den Bartholomeüsnacht. Sedert den 24sten Augustus sloeg de kans deivrij heidszaak beslissend om. Alva, tot dusver door den Prins bedreigd en van Frankrijk weinig goeds zich spellende, nam Bergen bij verdrag in s). De Prins, ontmoe-

1) W. J. Hofdijk, Oranje en zijn keurvendel in 1572, Leiden. Prof. R. Fruin Uittreksel uit Francisci Dusseldorpii Annales. 1566—1616. 's Grav. 1894, blz. LXX. Mr. J. b. J. N. Ridder De van der Schueren, Brieven en onuitgegeven stukken van Junkheer Arend van Dorp, heer van Maasdam, enz. 2 dln.

2) Prof. P. J. Blok, Lodewijk van Nassau, 1889.

3) Delewarde, Histoire générale du Hainaut. Toen zestig jaar gele...;n een oude toren te Bergen instortte, kwamen uit de puinhoopen de zoolang verborgen gerechtsstukken voor den dag. We kennen nu de namen en schelmstukken der «rechters", die na de overgave der stad acht maanden lang in Bergen gemoord hebben. Zie over beleg en inname van Bergen J. J. Altineijer, Une succursale du Tribunal de sang, Brux. 1853. Eene hulp-regtbank bij den bloedraad, door J. J. Altineijer. Vertaald door H. Uden Masman Jr., Meppel, 1853,

Sluiten