Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke predikant van Veere. Hij was een man van edel geslacht, en een verstandig ij veraar voor de reformatie. Erasmus de wever, alias doctor Spoel, verkondigde Calvijn's leer te St. Maartensdijk en Scherpenisse

Aan alle plaatsen werden consistoriën opgericht, bestaande uit ouderlingen of consistorianten, en diakenen ook collecteurs en aalmoezeniers genoemd. Eén hunner als secretaris des kerkeraads hield het lidmatenboek bij, en teekende aan wie belijdenis afgelegd en het H. Avondmaal gehouden hadden. Loopers of kosters zeiden op den dag zelf der prediking da plaats der samenkomst aan iederen Gereformeerde aan. Later bij de uitbreiding der gemeenten plakten zij geschreven billetten aan deuren en boomen.

In 1567 vluchtten de Gereformeerde Zeeuwen meest naar Engeland, naar Londen en Colchester, naar Sandwich en Norwich. Hun bloeiende gemeenten hebben in 1572 en volgende jaren, op verzoek van den Prins, Nederland en Zeeland meermalen met geld en geschut bijgestaan ')• De eerste vergadering der Staten van Holland en Zeeland van Juli 1572 riep de Zeeuwsche predikanten

uit Engeland terug.

In het tweede wonderjaar schudde Ylissingen, volgens keizer Karei V Neerlands koninginne en sleutel, het eerst het Spaansche juk af. Nog in 1574 werd er Johannes Gerobulus predikant, die de synoden van 1574, 78 en '81 bijwoonde2). Bijna geheel Vlissingen werd voor de

reformatie gewonnen.

De Ylissingers rustten niet, voordat zij de stad Veere in hun belang hadden getrokken. De eerste predikant aldaar was toen wederom, gelijk in 1566, Jan van Miggrode uit Colchester overgekomen.

1} Zie de prinselijke brieven, in de Hollandsche taal, in Gerdesn Scrinium Antiq., torn. 1 part. I p. 87-10U. 288-290.

2) G. Vrolikhert, De Vlissingsche kerkhemel.

Sluiten