Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerken. Nog diezelfde maand sloten het Roomsche en het Gereformeerde deel der bevolking onder Raadsleiding een verdrag of accoord, een Utrechtschen godsdienstvrede. Daarbij werden ook de Buur- en Nicolaikerken aan de Gereformeerden afgestaan. Den 8slen Maart 1580, op het bericht van Rennenberg's verraad te Groningen, viel een derde beeldstorm in de Domkerk voor. Onder den indruk daarvan verwijderde de Raad sommige Roomschen uit de stad, en verbood provisioneel alle oefening van den Roomschen eeredienst. In de maand Juli werd door de Gereformeerden voor het eerst in den Dom gepredikt. De Utrechtsche Staten confisqueerden de goederen der Malcontenten, der aanhangers van Don Juan, die stad en land ontweken waren. In hetzelfde jaar overleed Utrechts eerste aartsbisschop Frederik Schenck van Tautenburg. In weinige jaren was de meest Roomsche stad van Noord-Nederland een Gereformeerde stad geworden.

Keeren wij nog even tot Duifhuis weer. Hij wilde, meer ideëel dan practisch, een zelfstandige gemeente vormen. Hij zag voorbij hoe noodig het was, tegenover Rome een geordende en vereenigde Nederlandsche Hervormde kerk te stellen. De isoleering eener gemeente was niet naar den algemeenen geest. Toen de vrome man 3 April 1581 ten grave daalde, bezat hij een medehelper en zou opvolgers hebben. Doch reeds vertoonde de St. Jakobsgemeente de voorboden der ontbinding.

Reeds in 1578 ontbrandde de strijd tusschen de Erasmiaansche Duifhuisianen en de Calvinistische Consistorialen. De raad der naburige Classen en van Menso Alting te Emden werd gevraagd, twee gesprekken of conferentiën werden in 1581 op het stadhuis gehouden. De samenbinding bleef ontbreken.

Eerst 26 April 1586 werden, op Leycester's aandrang, achttien artikelen van vereeniging geteekend door de vier consistoriale predikanten en twee van St. Jakob. De

Sluiten