Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk aandenken. Hij preekte alle werkdagen tweemaal, 's Zondags driemaal, tot vreugd van vele duizenden. Geen beeldstorm, maar verdraagzaamheid lieerschte binnen de veste. Roomschgezinden werden tot het Evangelie getrokken. Overheden en aanzienlijke burgers traden tot de gemeente toe. Toen den lsten Mei 1567 de drie predikanten met een eerlijke belooning door de stadsregeering ontslagen werden, had met name de toekomstige voorloopei der Remonstranten de IJsselstad met den reuk der kennis van Christus vervuld ').

In tiiesland hadden de strijdlust en ontucht der geestelijken, de vi ijheidsliefde des volks en veler kennis van Luther's leer, op onderscheiden wijs tot de voorbereiding der Kerkhervorming bijgedragen 2). Gellius of Jelle Fabelde Bouma te Jelsum bediende twintig jaar lang zijn priesterambt in evangelischen zin, totdat hij in 1536 Hervormd leeraar te Norden in Oost-Friesland werd. De leer lingen dei Maartens-school te Groningen vervulden gansch Friesland van hervormingsbeginselen. Omstreeks 1560 stonden op meer dan vijftig dorpen Hervormde priesters, en werden allerwege kruisgemeenten van Hervormden gesticht.

De komst van drie afgevaardigden der verbonden Edelen en het gerucht der beeldbreking brachten in 1566 Friesland, inzonderheid Leeuwarden, in edele beroering. Vooral twee helden eere het dankbaar nageslacht. Burgemeester Tjerk Walles bewoog Leeuwarden's burgerij, de beelden en schildei ijen dei kerken ordelijk weg te nemen en te vernietigen. Twee gewezen Friesche priesters Antonius Nicolai en Martinus Eliacus traden 8 September openlijk

1) Deventer was van 15G7-78 en van 1587 -'91 in Spaansche handen Op üe nationale synoden van 1581 en '86 was Bernerus Vezekius als predikant van Deventer tegenwoordig.

2) Dr E. J. Diest Lorgion, Geschiedenis van de Kerkhervorming in friesland, Leeuw. 1842.

Sluiten