Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de Hervormden op En kwam in December een plakkaat van den koning zeiven, het ophouden der Hervormde godsdienstoefening uitdrukkelijk gebiedende, de kloeke rede van den stadssecretaris Dooitze Wijngie schonk der vergaderde burgerij moed, om het plakkaat ter zijde te leggen.

Gelukkig was het moed, door gematigdheid geleid. Toen in Januari 1567 's konings stadhouder met een krijgsmacht Friesland binnenrukte, deed een jammerende burger schaar de predikanten bij het verlaten der stad plechtstatig uitgeleide. Tjerk Walles sprak troost en moed in, en vlood als zoo velen naar Emden.

De wakkere Kolonel Casper Robles bracht in 1572, na kortstondige wederontluiking der vrijheid, het gansche gewest onder de Spaansche heerschappij terug.

Na de Gentsche pacificatie deed 4 Maart 1577 de nieuwe stadhouder Georg van Lalaing de latere graaf van Rennenberg, Robles en andere Spanjaarden gevankelijk medevoerende, zijn blijde intocht in Leeuwarden. De Gereformeerden verkregen nu vaste predikanten en kerkgebouwen, de kerken der iïoomschen werden aangetast en hun geestelijken verdreven, eindelijk werd de Roomsche godsdienst geheel afgeschaft.

De Hervormde Kerk in Friesland was aanvankelijk van Zwingliaansche richting. De beroemde Oost-Friesche predikant Menso Alting en graaf' Willem Lodewijk als stadhouder bewerkten, dat het Zwinglianisme door het Calvinisme verdrongen werd.

Jelle Hotzes of Gellius Hotzenides (Hotzenius) Snecanus Frisius, te Sneek geboren en opgevoed, stond als pastoor te Giekerk zijn evangelische gevoelens in het openbaar voor1). Hij trad hoewel priester in het huwelijk,

1) Dr. J. Reitsma, Gellius Snecanus Frisius, in Studiën en Bijdragen op het gebied d. Mat. theol., verzam. dr. Moll en de Hoop Scheller, III k2G—74.

Sluiten