Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oude en nieuwe tegenspraak ten spijt, zullen wij dit woord van den Zeeuwschen geschiedvorscher gestaafd zien door het zegel der historie zelve. Synoden en dassen, kerkeraden en leeraren verrichtten een onmisbaar werk, toen zij ten krachtigste aandrongen op onderteekening der leerboeken. Alle vrienden der Kerk zagen dit destijds in. Een geboren wordende Gereformeerde Kerk in een overwegend Roomsch land, meest door voormalige Roomsche geestelijken opgericht ten tijde van onbeschrijfelijke godsdienstige verwarring, had slechts de keus tusschen leven onder of sterven zonder een belijdenis. Wie dit ontkent, is niet ingedrongen in den geest dat is het gevaar der tijden.

Van drieërlei Nederlandsche synoden gewaagt de historie. Eerst geheime kruissynoden in België. Dan ballingen-synoden te Wezel en Emden. Straks vrije NoordNederlandsche kerkvergaderingen met nog enkele ZuidNederlandsche bijeenkomsten. Thans gaan we deze laatsten en hun bepalingen omtrent de Nederlandsche Geloofsbelijdenis bespreken.

Het was „eene hoogh aanzienelyke vergaderinge van meest al de Gereformeerde kerken '), die van 15 tot 28 Juni 1574 in Holland's koningin der steden saamkwam. Aanzienlijk om het tijdsgewricht, het jaar deiangsten toen de nederlaag op de Mookerheide en Leiden's beleg velen met schrik vervulden. Aanzienlijk uithoofde van 'slands toestand, daar men enkel uit twee provinciën Holland en Zeeland, en dan nog slechts voor zoover de vijand die midden-Holland bezet hield het toeliet, kon opkomen. Aanzienlijk ook wijl onder het oog der natie thans voor het eerst samenkwamen de dragers dier beroemde namen, die reeds zoo lang in stilte in het Evangelie gearbeid hadden, de vaders en stichters van Neerlands Gereformeerde kerk. Aanzienlijk bovenal om het

1) W. te Water, Hist. d. herv. kerke te Gent, 196.

Sluiten