Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De werkmethode der Dordtsche synode was deze, dat men de besluiten der Emdensche synode voorlas, en de lezing gedurig onderbrekende, die besluiten handhaafde of wijzigde. Want Dordt bouwde voort op de grondslagen van Emden. Zoo kwam reeds den eersten dag na de voorbereidende bijeenkomst het Emdensche besluit (aldaar artikel 2) ter sprake, krachtens hetwelk de broede en te Emden vergaderd de Belijdenis der Nederlandsche Kerken hebben onderschreven. Natuurlijk volhardde men bij dat besluit, door het stilzwijgend goed te keuren ').

Dit gold predikanten als Van der Heyden, die te Emden reeds geteekend hadden. Acht dagen later besprak men deze vraag van die van den Briel: „Wat men met de Dienaren doen zal die nu in den dienst zijnde, nog niet geëxamineerd noch wettig beroepen noch gezonden zijn". De synode bepaalde: „De Classe salse examineeren als

ofse noch nooit ghedient en hadden Ende soo sij

bequaem sijn, of in hun eenighe hoope van bequaemheijt ghespuert wordt, soo salmen hun met voorgaende behoorlicke correctie van hare voorighe ongheschickheijt ende lichtueerdicheijt op eenighen text der Schriftuijre een predick laten doen, de confessie ende articulen [synodale bepalingen van Emden en Dordt] doen onderschrijven, inde ghehoorsaemheijt ende t'samencoomste der Classe verbinden,.... ende een forme van Consistorie inder Ghemeijnte stellen daermense ghebruijcken wil" 2). Dit ter opneming van „predikanten" in het Gereformeerd

1) Dit volgt uit het geheele verloop der confessie-bepalingen van 1574, ofschoon het „volharden ' niet letterlijk vermeld wordt. „Die artikelen des Sijnodi van Kmbden sijn voorghelesen". Meer staat van deze zaak niet. Rutgers, 134. Want dat men — gelijk Ds. Knipscheer, 65 wil — herlezende het Emdensche besluit en wetende dat desondanks niemand der predikanten te Emden de Belijdenis onderteekend heeft, hiervan nu met geen woord gerept en bovendien sterker nog besproken heeft ,,dat het nuttig zijn zou dat „oock de ouderlingen en diakenen de Nederlandsche Belijdenis onderschreven", is eenvoudig ongeloofeliik.

2) Rutgers 159 v.

Sluiten