Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oordeel der broederen wenschte te onderwerpen, betiot den tekst der confessie.

„Woort voor goet gheuonden ende der deliberatie waerdich, Oftmen de nederlantsche confessie zal examineren ende de Fransche editie van Domino Beza laestmael vuytgegaen ghelycformich maeken daer naei de zelue door yemant inde Latynsche spraeke doen ouetzetten ende alle dienaers der nederlantsche natie doen

onderteeckenen".

In de Mei-synode te Antwerpen van 1566 was de Fransche uitgaaf onzer Confessie herzien, en vervolgens naar Genève gezonden. Beza heeft haar destijds laten drukken en uitgegeven. Van haar spreekt de classis hier. Die synode had echter verzuimd, ook de Nederlandsche editie te herzien. Sinds 1566 was er dus tweespalt tusschen den Hollandschen en Franschen tekst der Confessio Belgica. De classis wilde die terecht opheffen. Zij stelde voor, de Nederlandsche uitgaaf naar de Fransche te doen herzien, haar tevens in het Latijn te vei talen, en den Latijnschen tekst door alle Nederlandsche piedikanten te doen onderteekenen '). t)

De synode oordeelde anders. „Om zekere oorzaken , we weten niet welke, stelde zij de zaak uit.

„Men sal de Nederlandtsche belijdinghe des gheloofs om seeckere oorsaecken laten als sij is, ende soo daer eenighe woorden in te veranderen waren na het exemplair tot Geneuen ghedruckt, salmen wachten tot op den Sijnodum generalem".

Haar notulen besluiten met: „Ende isalsoodeSijnodus inden naem des Heeren Gheeijndighet tot Dordiecht a° 1574 den XXVIII Junii". Ze had menig goed werk verricht. De eerste Noord-Nederlandsche synode heeft de Gereformeerde kerk dezer landen gebouwd op het Woord

1) Rutgers 21-2 en 141. Ons Hfst. IV, § 5.

Sluiten