is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kercken... eenighe heerschappie voeren". Treffend teeken, hoe de Dordtsche synode de besluiten der kerkorde gansch anders gerangschikt heeft').

CJit de particuliere vragen, door de dassen ingediend en ter synode behandeld, stippen wij aan, hoe krachtig deze kerkvergadering, door den geest van haar voorzitter bezield, uitgaven van allerlei geschriften ter hand nam (vraag 18 — 24). Op de vraag hoe men de toenemende Wederdoopers, de ook bij Protestanten fel gehaten, tegemoet zal gaan, is geantwoord: „Ten Hen sullen sy [de Dienaars] haer ghemeynten tot godsalicheyt ende liefde naerstelick vermanen, ende selue met goet exempel voorgaen (vraag 25). De middeleeuwsche vraag: Of men geestelijke comedien en tragedien voor het volk in rederijkerskamers spelen mag? werd ontkennend beantwoord. Onder anderen werd „met recht ghevreest dat vervalschinghe der leere soude moghen volghen" (vraag 26).

1) In het Oud-Archief der Ned. Herv. Kerk is nog aanwezig niet de notulen, maar slechts een deel van het verhandelde, met 28 eigenhandige onderteekeningen. Het bevat alleen de besluiten die op de algemeene kerkenordening betrekking hebben, in 102 artikelen. Voorts nog een ander authentiek actestuk, waarin de tweede scriba Johannes Cubus 55 besluiten over particuliere vragen opteekende, waaronder de handte'ekeningen van praeses en eersten en tweeden scriba. Op hetzelfde papier het ontwerp der synode omtrent een provisioneele afdeeling der particuliere sy noden. Alles in den Catalogus als Nr. 1,17, M. vermeld. Waarschijnlijk hebben dus andere authentieke acta nooit bestaan. Over andere handelingen der synode ons van elders bekend, als Dathenus en de religievrede, De Villiers en Sybrandus Vomelius, spraken wij reeds. — De acta in' het Latijn vertaald en voor het eerst gedrukt bij C. S. Steinwichius Hierarchica Anacrisis, 3e stuk blz. 18—28, 4e stuk blz. 1—35. In het oorspronkelijk Hollandsch is eerste uitgave die van 1612, Kercken-ordeninghen der Ghereformeerder Nederlandtscher Kercken, 31 —51. Bor,b. XII lol. 47—51. L. van Renesse, 1664, blz. 173 vv.. Kerkel. wetten van Vriesland Leeuw. 1771, blz. 316—333. Onderscheiden drukken van het Kerkelijk handboekje, 1732 enz. Zij bevatten alleen de artikelen der kerkenordening. Hieraan de besluiten over particuliere vragen en kerkelijke indeeling eerst in 1792 toegevoegd, Kerkelijk placaatboek, lil 445—479. Zoo ook Hooijer. Prof. Rutgers bewijst overvloedig, dat alle vroegere uitgaven een loutieven tekst en dito dagteekening (2 Juni) gaven.