Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

coetus het aanschaffen van een deugdelijk exemplaar, en

aan iederen dienaar het onderschrijven der Confessie wordt

gelast, „geordonneert" !).

In de eerste Noord-Hollandsche synode die wij bespraken, werd de eendracht in de leer bovenal gesteld in het onderschrijven van de Nederlandsche belijdenis des geloofs. Mogen wij op grond daarvan niet onderstellen, dat algemeene onderteekening der Confessie geconstateerd werd, wanneer wij in de notulen der synode te Amsterdam 3 Mei 1583 lezen: „Ten tweeden is omgevraeclit aengaende die eendrachticheyt der leere ende ordeninge der kercken ende is tegelycke bevonden, dat geene gemeynten in desen eenige swaericheyt hebben, maer dat goeden eendrachticheyt by allen is ende gehouden wert".

De onderteekening der Belijdenis door de NoordHollandsche predikanten was toen reeds algemeen gebruik geworden. Laat mij uit drie verschillende classes door het gebeurde met een drietal onrechtzinnigen deze stelling mogen staven.

In de synode van Hoorn 25 Juni 1590 heeft de classis Alkmaar een gravamen ingebracht belangende Andreas Volckertsz. dienaar des Woords te Valkoog. Deze is namelijk „geschillich metten Gereformeerden kercken ... int stuc van de praedestinatie2), twederley beroepinge ende zekerheyt der salicheyt". De classis is onzeker „of men den voornoemden Andream sal dulden in syn verstant,... dan of men tegen hem sal procederen".

1) De herhaling van liet voorschrift bewijst verzuim van enkelen. Hadden alle coetus of predikanten verzuimd, dan had men zich nu gansch anders uitgedrukt. Uit artikel 2 het feit distilleeren, dat nog geen enkele coetus een confessie bezat en ieder er nu slechts één ontvangt, is lezen wat ei niet staat. I)s. Knipscheer 81: „Eerst in 1576 ontvangt iedere coetus slechts één „oprecht ende ongevalscht" exemplaar".

•2) In de provinciale synode van Haarlem 1582 „Is gevraecht ende in deliberatie gestelt, alsoe eenige dienaers wat swaricheyt maecken in de leere van de predestinatie, hoeverre een dienaer hierinne te dragen soude syn''.

Sluiten