Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Confessie der Nederlantsche kereken, bestaende in 37 articulen, ende den christelyken Catechismo raidtsgaders de kerckelycke ordonnantiën niet en heeft onderteeckent, ooc sick tot hiertoe onwillich betoont deselfde

te onderteeckenen".

Welke van deze twee gronden van Sybrants' afzetting volgens het eigen oordeel der synode het zwaarst woog, is op te maken uit de proclamatie der afzetting die uitsluitend behelst dat Taco Sybrants „tot op desen dach toe niet en heeft connen gebracht worden tot wettelycke onderteeckenynge der Nederlantsche Confessie, bestaende in 37 articulen, den christelycken Catechismo ende den kerckelycken ordonnantiën, welcke onderteeckenynge dient tot nootsakelyck bewys van goede eenicheyt in der leere ende christelyeke bedienynge met den Gereformeerden kereken, sonder welcke onderscryvynge niemant en mach na goede kerckelycke ordonnancien in dese landen den predicstoel in de Gereformeerde kereke betreden".

Vandaar dat de synode ten slotte, der overheid ten gevalle, de onwettige beroeping van Sybrants liet passeeren, om de onderteekening der Confessie volhardend te blijven eischen. Op de buitengewone synodale vergadering van Alkmaar 20 October 1598 werd door de predikanten Johannes Wtenbogaert en Johannes Mathisius als gedeputeerden der Staten overgeleverd een schriftelijke acte door Sybrants onderteekend, „by dewelcke hy verclaert te approberen en toe te stemmen den christelicken Cathechismum ende de 37 articulen der Nederlantscher Confessie als den woorde Gods gelycformich".

Na eenige begrijpelijke aarzeling nam de synode hiermede genoegen. Acht dagen later werd in den synodalen archief-koffer onderstaande acte gedeponeerd.

Angemerct de Gereformeerde kereke voor een gebruuck heeft tot bewys der onderlinge conformiteyt des gevoelens in den gelove den Catechismum ende Nederlantsche Confessie in 37 articulen te onderscryven, so ist dat ic onderscreven,

Sluiten