Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was om, als overal elders, de correcte Nederlandsche belijdenis op synoden en classen te doen onderteekenen.

Wij herinneren ons, dat de nationale Haagsche synode van 1586 aan alle classes een brief schreef, waarin zij aandrong op onderteekening van kerkenordening en Geloofsbelijdenis door iederen predikant. De Haagsche acta, reeds door de Overijsselsche ridderschap en steden goedgekeurd, werden op de synode van Kampen 1587 voorgelezen en aangenomen. Geheel in hun geest besloot men :

„Op den 4 artijckel [der Haagsche acta], om een seecker formam examinis [formulier tot examineering van predikanten] te hebben, is goetgevonden, dewile het voorige, soo tot noch toe gebruickt is, alle locos ende articulos lidei [stukken en artikelen des geloofs] niet vervatet, dat men een nieuwe examen [formulier] stellen sal, neemende tselve voornamelicken uit de Nederlantsche Belijdenisse des geloofs ende den Catechismo. Ende sijn, om dit werck bijeen toe brengen, op behaech des toecomenden synodi gedeputeert D. Joannes Gerobulus, Georgius Nolthenius, Jodocus Goickerus".

Van dit formulier is ook sprake in het besluit van 1598 aangaande Roomsche priesters als aspirant-predikanten.

„Aengaende do papen, diens herte van Godt geroert werdt om hen in der Gereformeerde kercke tot den kerckendienst te begheven, daervan is besloten,.... [dat zij hun onechte vrouwen huwen, en door belijdenis des geloofs zich tot de gemeente en het gebruik des heiligen avondmaals begeven zullen]. Sij sullen oock ten derden pawssdom wederroepen ende haer den examini onderwerpen ende, bequaem in leere ende leven bevonden wordende nae de leere des Heijlighen Geestes, doer Paulum beschreven zijnde, mitsgaders de Nederlantsche Belijdeniss des geloofs ende de kerckenordeninghe onderteijckent hebbende, sullen alsdan tot den dienst des woorts togelaten ende op een ander plaetze getransferet [overgebracht] worden".

Sluiten