Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van het mindere tot het meerdere besluitende, concludeeren wij: Hoeveel te meer zullen de predikanten zeiven de Nederlandsche belijdenis des geloofs onderteekend hebben.

Ook in Friesland zijn de acta der oudste synoden, sedert 1579 gehouden, sedert lang verloren gegaan »). Ongetwijfeld stond een grondleggend besluit betreffende de onderteekening der Belijdenis door de predikanten, gelijk zeer vroeg in Noord-Holland en elders genomen' werd, ook in dit gewest geboekt. Want de Friesche kerken bezaten spoedig een geregelde kerkinrichting. De eerste ons bekende synode is die van Mei 1583 te t raneker. Te Sneek in 1587 nam de vergadering het volgende besluit:

„Ministri et ludimagistri subscribent Confessioni etc.

Ten achten is noetsacklick befonden unde geconstituert, dat die dieners unde scholmeisters sollen die Bekentnissè des geloffs van der Reformerder Nederlandschen kerckenn sonder eenige wthfluchten met haer handen onderteikenn. Unde die scholmeisters sollen der jungen joegedt den Heidelbergeschen Catechismum getrauwelick inbeldenund inplanten unde andere scliadelike boecken wth haren scholen sluiten, unde de rebellen sullen met adviss ende behulp van sin Genade [graat Willem Lodewijk den stadhouder] unde Staten gestrafft werdenn".

Dit besluit is geheel in den geest der Middelburgsche en Haagsche bepalingen 2). Het maakt niet den indruk van grondleggend, wel van voortbouwend te zijn. Een eerste voorschrift beveelt men aan door uitdrukkingen

1) Acta VJ, 1—114.

2) Als de synode de zaak van een onwaardig dienaar Suffridus Paulus behandelt, is haar eerste besluit «dat hy Suffridus een openbar bespotter der kercken-ordinantie" is. Rangschikking en uitdrukking bewijzen, dat men ook in Friesland de kerkenordening zeer in achting hield. Vgl. blz. 54 v.

Sluiten