Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK VIII.

Dc geloofsbelijdenis in Nederland gedurende de zestiende eeuw.

§ 9. Classes, Kerkeraden en personen.

Toen in den zomer van 1572 met name Holland en Zeeland het Spaansche juk afwierpen, hief het eerst in de steden de gezegende kerkhervorming het hoofd op. Van uit de steden werd de reformatie der Kerk op de dorpen ter hand genomen of ondersteund. Vooral de classicale vergaderingen waren aanleiding en werktuig der kerkelijke omwenteling.

Een stad met haar omliggende plaatsen vormde een classis. Enkele malen 'sjaars kwamen predikanten en ouderlingen der classis samen, om den zegen van orde en tucht over zich zelf en hun gemeenten te spreiden ').

1) l)e predikanten der stad Dordrecht bezochten niet allen gelijktijdig dezelfde classicale vergadering. De vergadering van Westmaas 5 Juli 1580 drong aan, dat men niet steeds denzelfden Dordtschen predikant, maar volgens anciënniteit zou afvaardigen. „Nae dien die broders van Doort den meeren deel eenen dienaer dickmaels wtsenden tot den Classem, soe hebben die gemeene broders van den Classe begeert, dat den Kerckenraedt van

11

Sluiten