Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerste vergadering der classis van Zuid-Holland, gelijk de classis Dordrecht al spoedig heette, was die van 4 tot 7 Augustus 1573. Hare zes zittingen waren hoogst belangrijk J). Zij kenmerkte zich zelve als voortzetting van de kerken der ballingschap. „Op de vrage, ofraen een seeckere forma des gantschen handels van eersten met gemeen accoord sal bestemmen,.... Is geantwoord, datmen den artijckel Synodi Embdanae sal voornemen ende den selven als een forma gebruijeken"2).

Voorshands was de eenstemmigheid niet algemeen. De dienaar van ter Gouw „ende zijn bijgevoechde" [ouderling; er was aldaar nog geen kerkeraad] hebben na afloop de handeling der vergadering zeer bespot, en in de tweede zitting verklaard „sij en willen met ons geen doen hebben, noch den christelicken ban (soo wij denselven noemen) in haer Gemeente invoeren".

De onmisbaarheid van het gebruik der kerkenordening stond daarentegen den leiders, ja der gansche vergadering helder voor oogen. „Die broeders gevraecht zynde, of het gebruyek der Discipline oock bij hen in swange gaet ende gebruyekt wert? Hebben verscheijdelick ge-

1(303. C". Tot 10 Juni 1603, ongeveer 180 bladen. Ik vermeld slechts vergaderingen, die mij thans nuttig zijn. Somtijds was het schrilt bijna onleesbaar, evenals de inkt.

1) Tegenwoordig waren broeders [ouderlingen] en dienaren [liartholdus Wilhelmi en Joh. Lippius] van Dordrecht, Johannes dienaar te Rotterdam [waarschijnlijk Joh. Gerobulus, die met Pieter de Bert Sr. aanwezig was], een dienaar en zijn «bijgevoechde" van ter Gouw [die misschien tijdens de tweede zitting vertrokken zijn], Dirrick Pietersz en Quirinus Palm [in de derde zitting er bijgekomen], en een dienaar van Bommel. Nog geen twintig personen. Voorts brieven der gemeenten te Gorcum, Oudewater en Yselmonde, ter ontschuldiging van afwezigheid. De dienaren van Bommel [of hij aanwezig was, blijft onzeker], Buren en den Kriel zullen gevraagd worden, of zij in wat verhandeld zal worden consenteeren, en zich voortaan op de vergaderingen zullen laten vinden. Acta classici conventus habiti Dordraci 4 Augusti 1573, blz. 10—20 van het eerst door mij beschreven boek.

2) blz. 18 komt de uitdrukking voor: »het XVII artyckel synodi Embdanae ende het XIII artyckel in Frankryck vande Dienaers besloten".

Sluiten