is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bekentenisse des gelooffs der nederlantsche kercken te onderschrijuen en voorts hem onderwerpende de kerkelicke discipline, tot een dienaer der Classe met handgeuinge aengenomen".

Zelfs een zeer geëerd uitgewekene uit het rechtzinnige Antwerpen werd van dien regel niet vrijgesteld. De vergadering, 4 tot 6 November 1586 te Dordrecht gehouden, deed aanteekenen: „Johannes Becius i) heeft zijn attestatie getoont vande kercke van Antwerpen. Ende de broeders hebben die zeer gelaudeert [geprezen] ende voorts inde Classe als een mededienaer binnen Dordrecht angenomen hebbende heeft hem den Classi onderworpen midts belofte de 37 articulen te onderteijckenen".

Zoo zou het nog lang blijven. In de classicale vergadering van Beierland 22 Mei 1590 werd de attestatie onderzocht van Gellius Schotanus, die te Mijnsheerenland beroepen was. Daarna hield hij zijn propositie of proefpreek voor de vergadering, en werd als dienaar van Mijnsheerenland en lid der classis toegelaten. „Voorts also vele dwalingen ende grote misbruijcken in dese lande ende kercken ommegaen, so is hem oock neerstich affgevraecht of hij oock willich ende bereijt is met ons de nederlantsche bekentenisse des gelooffs der XXXVII articulen, ende oock de kerckenoordeninge in den Haege gestelt anno LXXXVI te onderschrijven, waerin hy hem van harten bewillicht heeft".

Van de classicale vergadering van Dordrecht 5 Januari 1593 trekken vier opeenvolgende artikelen onze aandacht.

„Johannes La motte [uit Londen overgekomen] zyne

1) H. O- Janssen, He kerkhervorming in Vlaanderen, I 70; Schotel, I 223—235; Handel, en mededeel, van do Mij. voor Ned. letterk. voor 18(35, blz. 91 en 1H!(. Als in de vergadering van '22 Sept. 1587 iemand voor zijn broeder verzoekt, dat hem bij provisie een schooldienst zal worden gegund wordt dit toegestaan op voorwaarde, »dat hy daerentusschen de 37 articulen sal ondersoecken om daer nae zyn meininge daer van aen de Classe aen te seggen".