Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

attestatie van leer ende leven geexhibeert [vertoond] hebbende is by den presidem ende classe voor goet gevonden. Ende dien volgende hem tot eenen lidt des classis opgenomen, met beloftenisse dat hy hem begeert te onderwerpen allen classicalen acten ende gebruijcken als de onderteeckenijng van kerckenordenijng ende 37 articulen der nederlantscher kercken bekentenisse.

Johannes Onsbergius in gelijcken hier ende daer van wegen des classis vuytgezonden zijnde ende eyndelyckzyne propositie gedaen hebbende vuyt Jo. 8. Ick ben het licht der werelt, enz. Is by de classe mede opgenomen tot een lidt des classis belovende hem te onderwerpen allen classicalen acten ende gebruijcken, de kerckenordenijng, 37 articulen, te onderteeckenen.

Opdat de kerekenoordenijng onderteeckent werde by alle dienaren respective is goet gevonden dat Allendorp [een predikant der classis] eene copijeren zal ende daerby voughen het boeck vande 37 articulen [waarover straks].

Is oock goet gevonden dat alle dienaren de kerckenordenijng inden Hage besloten zullen zien te hebben, ende inde visitatie van elck zal verheyscht worden, ende die hierin in gebreke is zal verbeuren XII stuuers".

In de acta der vergadering van Willemstad 29 Juni 1593 wordt het volgende vermeld. „Stephanus Duppijghijser [later Duppengiesser gespeld; uit het pausdom gekomen] inde classe [wederom?] geproponeerthebbende, hebben de broeders hem angeseijt daerin dat hy te vermanen was. Ende alzoo hy wettelick geexamineert is geworden, soo heeft de classe hem opgenomen tot een lidt des classis welverstaende dat hij hem onderwerpen zal de constitutien des classis, als; de onderschrijvyng der 37 articulen kerckenordenijng".

Aan hetzelfde recht werden de gewezen monnik en een beproefd prediker uit Frankfort onderworpen. De acta der vergadering te Molenaarsgraaf 14 Juni 1594 vermelden: „Item alsoo Andries de meester dienaer des

Sluiten