Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hanc fidei confessionem legi et probavi ideoque manu mea eidem subscripsi Johannes Wallesius verbi divini in Ecclesia boefvencarspellensi administer. 6 Julij 1595". [Deze belijdenis des geloofs heb ik gelezen en goedgekeurd en daarom met mijn hand haar onderschreven Joh. Wallesius medearbeider des goddelijken woords in de kerk van Bovenkarspel].

Het verloren confessie boekje der classis Dordrecht, het bestaande der voormalige classis Enkhuizen, vooral de handelingen der classis Dordrecht zijn afdoende bewijzen, dat in de zestiende eeuw de Nederlandsche gereformeerde kerken en de Nederlandsche geloofsbelijdenis hand in hand hun weg reisden. Die kerken als pilaar en vastigheid der waarheid. Die belijdenis als pilaar-opschrift: „Hanc tuemur, hac nitimur" i).

Geen kerkeraadsboek werd ooit met meerder eerbied door mij ter hand genomen dan dat van oud-Dordrecht2). „Het Consistorie Boeck Waerinne alle die Acten gescreven zijn ende den Reghel die in Consistorie behoert

1) „Deze beschermen, op deze steunen wij", oud-vaderlandsche leus. Het behandelde pleit meer vóór dan tegen de onderstelling, dat het elders ongeveer ging als in de classis Dordrecht. Meerdere classes mocht ik niet behandelen, uit eerbied voor den lezer.

2) He scriba Ds. C. L. van den Broek was zoo vriendelijk, mij uit het kerkeraadsarchief van Dordrecht twee actenboeken ter inzage te zenden. 1. Het Consistorie lloeck, loopende van Juli 1572 tot :)0 Dec. 1604, ± 300 duidelijk geschreven folio bladen. Aanvang: „Anno 1572 [het'opschrift]. Anno 1572 in Julio soe is D. Johannes Lippius van Wesel binnen Dordrecht gecomen in sijtien dienst". Zie voorts Schotel, Kerkelijk Dordrecht. 1572, slechts 10 regels. 1573, slechts 14 Juni- 13 Dec. 1574, vijf regels over Prins, 3 blz. Die Consistoi jj Regel, fol. 6—15 van

27 Juli 11 Nov., 5 onbeschreven blz., 6 blz. 2—26 Dec., één blz. wit.

Dan groote gaping, want de acta van 22 April 1583 1604 volgen. 2. Een kerkeraads actenboek in folio genoemd A no. 1, loopende van 6 Jan. 1575 tot 14 April 1583, ± 150 vaak zeer onduidelijk geschreven bladen, waarin o. a. de handteekening van P. Dathenus. Aan van de Wall, Privileg. van Dordrecht, onbekend gebleven, in 1835 door Schotel geraadpleegd. De notulen werden nooit onderteekend.

Sluiten