Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brieven van Mr. John Hales en Dr. Walter Balcanqual, ter Goude 1671, 2de dr. 1672; en een Lat. vertaling in de 2de ed. van zijn Praestanl. ac. erudit. virorum epistolae, Amst. 1684. Calvinist van zijn jeugd af, heeft Hales volgens Leydekker (41:19—444), juist als hij in de synode Episcopius over Joh. 3: 16 hoorde spreken, „Jan Calvin goede nagt gesegd '. Valt op het woord van een renegaat wel te bouwen? Balcanqual adviseerde steeds eenstemmig met de overige leden, doch zijn brieven aan Carletou zijn volgens Leydekker vol wrevel tegen de synode. Iemand met twee aangezichten, een Janus. Kennelijk overdrijft Leydekker, zie te Water, Tweede eeuw-getyde, 107. Voorts in handschrilt in de Utrechtsche bibliotheek Aeta syn. nat. breviter conscripta a Theodoro Heyngio, Seniori, ad eandem synodmn deputato. Het dagverhaal van Voetius ging veiloren ; een deel nog bij prof. M. Nethenus, Praefatio introductoria vóór zijn G. Ainesii opera quae Latine scripsit omnia, Amst. 1668. Dat van den Rein. Caspar van Baerle, Epistolica narratio eoruin, quae in synodo nat. Dordr. gesta sunt a. 13 Nov. anni 1618 usque ad cal. Mart. anni 1619, in de Praest. ac erud. viror. epistolae, 2a ed. p. 513—527. 3. Geschiedwerken. Zeer bitter B. Dwinglo, Grouwel der verwoestinghe... ende nulliteyten des nat. synodi, t' Enghuyzen [= plaats waar de Rein. eng gehuisd waren, niet Enkhuizen] 1622. J. Wtenbogaert, Oorspronck ende voortganck d. Ned. kerk. verschillen tot op het nat. syn. v. D., en W. met Dwinglo, Historisch verhael 1623. W., Examen ofte ondersoeck van de artyckelen, besloten... binnen D., Rott. 1648. En zijn Kerckelycke historie, waartegen Trigland zijn Kerckelycke geschiedenissen schreef. Roomsche pamfletten, als J. Malderi episc. Antv., Antisynodicu, sive animadversiones in decreta conventus Dordraceni, Antv. 1620. Ed. Poppius, Hist. verhael van 't gene tusschen den synodo nationael ende de geoiteerde Rem.... is ghepasseert, Amst. 1649. P. Heylin, Historia quinque-articularis or a declaration of the judgeinent of the western churches in the live points, Lond. 1660; Holl. vertaling door G. Brandt, Rott. 1687. Brandt III, waartegen J. Leydekker, Eere v. d. nat. syn. v. D., Amst. 1705. L. Moshemius, Historia concilii Dordraceni Halesii, Hamb. 1724. Prof. v. Velzen, Introductio ad hist. eccles, seculo XVII. De Leidsche protT. J. a Marck, Fr. Fabritius, J. Wesselius en T. H. van den Honert, Eeuwvreugde ter gedachtenis d. D s., 1719. Regenboog II, waartegen Korte hist. v. d. nat. syn.... door den Procureur v. d. vaderlandsche kerk, Amst. 1776. N. Schotsman, Eerezuil ter gedachtenis v. d. voor twee honderd jaren te D. gehouden nat. syn., Leid. 1819. Ypey en Dermout II 213—276, waartegen v. d. Kemp III 205—350. B. Glasius, Gesch. d. nat. syn. in 1618 en 1619 gehouden te D.. Leid. 1860 en '61 dl. I en II, dl. III verscheen niet; waartegen Mr. C. M. v. d. Kemp, Gesch. d. nat. syn. v. Glasius beoordeeld en veroordeeld, Rolt. 1860 en '61, 2 stn. J. Reitsma, Gesch. v. d. Herv. en de Herv. Kerk d. Ned., 2de uitg Gron 1899, 205—251. Prof. dr. L. Knappert, Gesch. d. Ned. Herv. Kerk gedur. de zest. en zevent. eeuw, Amst. 1911. Dr. L. Wagenaar, Van strijd en overwinning. De groote syn. v. 1618 en 1619, Utr. 1909, H. J. Allard, Op den Dordtschen doelen in 1618 en 1619, in Studiën, godsd., wetens., letteren, dl. LXVIII, 20 vv.

Sluiten