Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bleef hun eisch. Voeg daarbij, dat billijkheid en zachtmoedigheid sinds lang tegenover kunstgrepen en onoprechtheid gestaan hadden. Zij haalden den algemeenen onwil zich op den hals. Buitenlanders verklaarden, dat zij met leugen en bedrog begonnen en geeindigd waren.

Maandag 14 Januari in de zeven-en-vijftigste zitting zond de verontwaardigde Dordtsche synode de gedaagde Remonstranten uit haar midden weg. In krachtige taal werd hun houding hun verweten Schrikwekkend riep de vertoornde voorzitter: „Gij wordt weggezonden, gaat uit! Met leugens zijt gij begonnen, met leugens hebt gij geeindigd, gaat heen"!

De synode splitsste zich nu in negentien colleges. Zij zouden beoordeelen de verdedigingsschriften der Remonstranten over de vijf bekende artikelen, welke alsnog ingeleverd werden2). Uit al die oordeelen moest een] synodaal oordeel (synodica sententia) geformeerd worden. <

1) Dimittimini, exite! mendacio incepistis, mendacio fmivistis, ite. Van Episcopius' eerste lange redevoering had Bogerinan n m. terstond den tekst verzocht, inaar ten antwoord ontvangen, dat Episcopius maar één exemplaar i bezat. Later bleek dat hij twee exemplaren had. Met goedvinden der dele^ati, l wees Bogerinan hein op die onjuistheid. Denzelfden d.ig las Episcopius een verdedigingsschrift over zijn leugen voor. Non habeo aliud „nitide descriptum" zou hij gezegd hebben. Wat de eindleugen betreft, Episcopius ontkende gezegd te hebben, dat zij tot het overleveren der nadere verklaring aangaande artikel 1 der Remonstrantie gereed waren. Hij had het evenwel uitdrukkelijk gezegd, en met uitgestrekte hand het geschrift getoond. Aldus de Acta, seas. 29, 30 en 57; vgl. Trigland, 1104—1161, vooral 1137.

2) De synode hield gewoonlijk iederen dag twee zittingen, des voorin, om 9 u., en des nam. om 4 soms om 6 u. Des namiddags in openbare vergaderingen zouden nu telkens de sterkste Schriftbewijzen der Remonstranten onder leiding van doctoren en professoren behandeld worden. Ook sterkte de synode haar hart door de lezing van den syinpathieken briefen het oordeel over de vijf Artikelen van den hoogbejaarden prolessor David Paraeus van Heidelberg. Merkwaardig is diens uitspraak, Acta 23(i: Subtilitates de objecto Praedestinationis, deque Reprobationis causa, si ininus attigisse videbar. consulto factum putetis veliin. Certe eniin, sapiendum est circa haec mysteria, atque priedicandum ita, ut ne apud tardioris intelligentie multiludinein, redargui quodammodo, ipsa sua praedicatione videantur, uti Augustinus alicubi monuit.

Sluiten