Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest? Wanneer is zij getreden aan de spits van alle kerken der Christenheid? Het is toen haar gegeven werd, binnen de muren van Dordrecht het volkomenst, het heerlijkst getuigenis te dragen, dat ooit den menschen gegund werd aan de genade van Jezus Christus te geven".

§ 4. De Dordtsche synode en de revisie.

Het jaar 1597 vormt een keerpunt in de geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis. Tot dusver hadden de Hollandsche Staten de confessie beschermd en tegenstanders gestraft. Hun December-vergadering van 1597 daarentegen bewilligde in het houden eener nationale synode, „namelijk om in die vergadering de Nederlandsche belijdenis des geloofs in Godes vreeze te resumeeren [goed te keuren]. Een nóg hatelijker „clausule van revisie der confessie" werd in tal van staatsresoluties sedert 1605 en '06 gebezigd. In Remonstrantschen zin bedoeld, „zoolang de overziening der belijdenis niet heeft plaats gehad, wordt haar leer met het volste recht in twijfel getrokken", ontnam zy aan de confessie alle gezag. De clausule werd strijdleus der Remonstranten, en punt van aanval der Contra-remonstranten. 1 December 1597 hebben de Staten van Holland de Nederlandsche geloofsbelijdenis tot mikpunt en middelpunt van den kerkstrijd gesteld

In de jaren 1606 tot '08 gebruikten de Zuid-Hollands-che synoden een soort krijgslist, om het gevaar der Armimaansche revisie af te wenden. Met een beroep op de Algemeene Staten die revisie bevalen, trachtten zij

. J}. ?VTj_it/tuk ,,,i9lorie zie dr' H. H. Kuyper, Begint met

het jaar 15.»/ dus ook met de Remonstrautsclie tyd?

Sluiten