Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De synode had tegen dit onderzoek niet het minste bezwaar. Zij hield zich van het bijbelsch karakter harer geloofsbelijdenis bij voorbaat verzekerd. Ook had men het algemeen voorzien. Alleen moest ook nu zeemanschap gebruikt worden. In hun vergadering deelden de politieke gedelegeerden aan Bogerman het besluit der Generale Staten mee. Men bepaalde, de artikelen dertig tot tweeëndertig der confessie van deze revisie uit te sluiten. Aldus hoopte men, een heftige oppositie der Engelsche godgeleerden tegen onze kerkregeering te voorkomen.

In de namiddagzitting van Maandag 29 April 1619 stelde de politieke voorzitter de revisie der confessie aan de orde. Eerst deelde hij mede hoe aangenaam het den Hoogmogenden was, dat het synodaal oordeel over de vijf Artikelen der Remonstranten met eenparige eenstemmigheid opgemaakt en onderteekend was. Hij vervolgde, „dat dit vooral de wil der Generale Staten was, dat de Belijdenis des geloofs der Nederlandsche gereformeerde kerken op de wijze in de nationale synoden gebruikelijk x) in tegenwoordigheid der uitheemsche theo-

1) De achtste Waalsche kruissynode van 10 en 11 Juni 1565 [dr. Kuyper schrijft van 1566J te Antwerpen had bepaald : „Qu'au commencement de chaque Synode, on ait a faire lecture de la Confession de loy des Eglises de ce pais: tant pour protester de notre union que pour adviser s'il ni a rien a changer ou amender". De eerste reden was voortreffelijk. Het tweede motief bedoelde tekstverbetering, meer niet. Toen de Remonstrantsche kerkaanval daarvan maakte een revisie van „de leer," geraakte de onschuldige uitdrukking van het oplezen „pour adviser s'il ni a rien a changer ou amender" in onredelijke verdenking. Maar heft het misbruik het gebruik op? De kerk is kalm voortgegaan, met als haar goeddacht de confessie op te lezen en te verbeteren. In de provinciale synode van Haarlem 15N2 werd de Nederlandsche tekst der confessie, door den predikant Cornelissen met het Fransche origineel in overeenstemming gebracht, voorgelezen en goedgekeurd. Aangaande dienzelfden tekst besloot de ZuidHollandsche synode van 's-Gravenhage 15s;t „sal de Belijdenisse eerst van den dienaeren doorlesen werden hier in den synode". In de Justificatie van hun cours verklaren de vier „goede Steeden" [Amsterdam c. s.]dan

Sluiten