Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lick, charnelle". Terecht keerde liet Latijn van 1612 terug tot „vita corporalis", 1619 tot „het een lichaemlic, 1'une corporelle

Tot zoover de Arminiaansche consideraties. O harmonie der Godsregeering! In negen artikelen door tien verbeteringen werkten Remonstranten en Contra-remonstranten samen, om ons een tekst der confessie te leveren, „die zelfs de accurate uitgave van de Zeeuwsche Synode verre te boven gaat" (dr. H. H. Kuyper).

Raakt de Dordtsche revisie alleen vorm en tekst, de phraseologie, of ook den dogmatischen inhoud der belijdenis?

Bijna alle wijzigingen zijn ontleend aan vroegere uitgaven en vertalingen, of dienen om het verschil tusschen den Franschen en den Hollandschen tekst op te heffen. Het klein getal verbeteringen dat daartoe niet behoort, laat zich tot vier groepen terugbrengen. De synode verbeterde vooreerst de aangehaalde Schriftuurplaatsen naar den oorspronkelijken tekst. Dan verbeterde zij de taal. Zij verving vreemde woorden als discretie, crediet, pluraliteit, gegenereerd, symbolen, materieel, passeeren, gerecommandeerd ; en verouderde termen als prondelinghen voor vermenghelingen in artikel 35, herhalen voor verhalen, verdoemd voor veroordeeld, dingen voor saken. Ten derde wijzigde zij enkele min juiste uitdrukkingen. In artikel 9 werd het weinig beduidende „wat" ingevoegd: .hetgeen voor ons „wat" duister is in het Oude TestamentIn artikel 14 de lezing: kunnen doen „al wat hij wil" vervangen door: wie is er die zich beroemen zal iets goeds te kunnen doen „als uit zich zeiven". In artikel 19 werden de woordjes „mede" en „zoo" opgenomen. Dewijl onze zaligheid en verrijzenis „mede" hangen aan de waarheid zijns lichaams. Hoewel zij ['s Heeren Godheid] zich voor eenen kleinen tijd „zoo" niet openbaarde. Ten vierde bracht zij ook veranderingen van wezenlijk belang aan. De lezer herinnere zich de Remonstrantsche consideraties.

Sluiten