Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK IX.

De geloofsbelijdenis ten tijde der Republiek.

§ 6. Synoden in Noord-Holland van 1601 tot 1620.

Nevens de oude nationale of generale mogen de provinciale synoden voor een provincie, en de particuliere synoden voor een deel eener provincie met eere genoemd worden. Zij volbrachten de algemeene besluiten tot handhaving van confessie en catechismus ').

De particuliere synode van het Noorderkwartier of Noord-Holland omvatte zes classen. Van jaar tot jaar kwamen, volgens toerbeurt in de zes hoofdsteden der classen, een dozijn predikanten en evenveel ouderlingen saam. De afgevaardigden kozen uit hun midden een praeses, assessor en scriba, wier taak met het eindigen der vergadering ophield. Daarenboven stelden zij twee gedeputeerden die twee jaar dienden, om in het jaar dat te komen stond allerlei synodalen last uit te voeren.

1) Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1n72—1620, verzameld en uitgegeven door Dr. J. Reitsm» en Dr. s. d. van Veen. Gron. 1892—'Kil, 8dln., voortaan aangehaald als Acta. Eerste deel. Noord-Holland 1572 1608, blz. 287—439.

Sluiten