Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bat meer is, men heeft my, als ick bevestight worde in den Kercklijcken dienst, niet anders afgeeyscht. Men heeft van geen Confessie noch Catechismus, maer alleen van de H. Schriftuere, vermaen gedaen". Voorts beroept hij zich, ten betooge dat aan hem niet iets verzuimd is hetgeen aan andere predikanten wordt opgelegd, op het formulier ter bevestiging van predikanten, dat van geen confessie of catechismus gewaagt.

Venator's beroep op het bevestigingsformulier van predikanten is niet toe te laten. Het bewijst te veel en dus niets. Ging het op, dan bewees het dat bij geen enkele indiensttreding ooit van confessie of catechismus gerept werd.

Ook het eerst door hem neergeschrevene doet niet ter zake. De oude Gereformeerden hebben nooit gesteld, dat men de confessie, of schrift en belijdenis; maar alleen dat men den bijbel, den ganscheu bijbel en niets dan den bijbel leeren zou. Ook te Dordt in 1619 zou alleen het woord Gods richtsnoer zijn.

Blijft slechts over de volzin: „Men heeft van geen Confessie noch Catechismus, maar alleen van de H. Schriftuere, vermaen gedaen".

Stel dat dit zoo is. Ban trad Venator nochtans toe tot de gereformeerde kerk van Nederland. Stond het hem vrij, in haar dienst den bijbel in lutherschen geest, naar Rome's opvatting, in dooperschen zin te gaan leeren? Be gereformeerde kerk had tot dusver in al haar nationale synoden onderschrijving van en dus verbindtenis aan de confessie voor al haar leeraars ten plicht gesteld. Had één harer dienaren met haar wettige kerkorde niet te rekenen ?

Heeft soms de classis Nijmegen bij Venator's indiensttreding haar plicht verzuimd? Bezien wij in 't kort haar wordingsgeschiedenis ')•

1) Uit het arohief der classis Nijmegen in het rijksarchief te Arnhem

Sluiten