Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot het bijwonen van de vergadering der classis Harderwijk van 4 Juli 1592, werden ook opgeroepen roomsche pastoors, die gereformeerd moesten worden. De assessor Johannes Fontanus examineerde hen, niet naar catechismus of confessie, op alle punten der geloofsleer. Zij werden nog niet voor gereformeerde kerkdienaren aangenomen Hun zijn echter voorgehouden de artikelen, welke in de classis Arnhem de pastoors hebben onderschreven. In de acten volgen dan ook als resultaat de dertien „Articulen welcke die pastoirs... [en de dienaren] ingewillicht end onderschreuen hebben . Zoowel predikanten als pastoors teekenden deze voorloopige leeromschrijving. Ze was vrucht van het examen en belofte voor de toekomst.

Nu verstaan wij de beteekenis der woorden examen en belofte in de oudste acten der classis Nijmegen die wij bezitten. Artikel 4 van de notulen der vergadering van Nijmegen 30 Mei 1598 luidt:

„Die Dijeneren des Ampts Nederbetuwe gewraecht zijnde, naer gront haeren Leeren ende of sij haer conform houden dem Examini ende Beloftenis van haeren sijeden [een renvooi; welke, blijkt niet] geschiet binnen Thiel ende met haren handen beteijckent in Anno 1598 den 6 Septemb: insgelijcken naer die bediening der Sacramenten ende gemeenen kercken geboden : Verclaren met waren woorden, haer in alles der kercken, soe in

gedeponeerd, door de verplichtende vriendelijkheid van het Classicaal Bestuur inzonderheid van haar voorz. ds. A. A. Schouten van Wamel en scriba ds. P. C. van Oosterzee te Ooij, werd mij inzage verleend van A, I, a, Geregistreerde Acta Classis ordinariae, bevattende 1598 en 1001—'51, een geschreven foliant. Daaruit citeer ik de eerst voorkomende Acta Classicalis Conventus Ministrorum Neomagensis, habita Neomagi 30 Maii 1598. in het classicaal archief bevinden zich allerlei schatten, o. a. de acta der classis van Tiel en Bommel. Nog werden mij te Arnhem door den heer Wolters vriendelijk getoond de oudste acten der classis Harderwijk van 1592 ■ April 1654, door wijlen den heer Bouwheer te Uarneveld overgeschreven. Daaruit bezigde ik de notulen der vergadering van Harderwijk 4 Juli 1592.

Sluiten