Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat het zich denken, dat in zulk een classis de praeses van 1597 niet onderzocht heeft naar Venator's gevoelen? Het is waar, de classis zelve moest catechismus en confessie nog onderschrijven. De gewoonte der classis Dordrecht was nog niet Nijmeegsch gebruik. Doch men werd immers niet gereformeerd door het aannemen of onderteekenen van catechismus en confessie, maar door het aanhangen eener geloofsovertuiging die daaraan in tijdsorde voorafging. De gereformeerdheid van Venator's toenmalig gevoelen moet dus overtuigend gebleken zijn. In de dagen der kerkelijke eerlijkheid zou een rechtzinnige classis een vrijzinnige niet tot den dienst toegelaten hebben.

Van uit de onaantastbare rechtzinnigheid der classis Nijmegen Venator's woorden beoordeelende, verwerp ik ze om hun schijnwaarheid. „Men heeft van geen Confessie noch Catechismus, maer alleen van de H. Schriftuere, vermaen gedaen". Het zij zoo. Niettemin onderstelde de classis met zekerheid, dat Venator van het schriftuurlijk karakter van confessie en catechismus in gemoede overtuigd was. Het stilzwijgen der classis was destijds hoogstens een fout. Venator's verbreken der onderstelling, terwijl hij in het ambt bleef dat er op rustte, zou eenmaal een vergrijp zijn aan mannenwaarheid gepleegd ').

daer ijet tegen hadde, tselve te kennen geve, waer ouer Synodu9 sal hebben te oordeelen. Art. 34. Ward geordonniert dat alle Dienaren des Classis sullen onderscheiden de belydenisse des gelools der reforinierder NederIantscher Kercken, mitsgaders den Heidelbergschen Catechisinum, als conform den woorde Gods, twelck also voort gedaan is bij alle de gene die praesent waren [alleen Joann Vredaeus van Thiel was afwezig], except Paulo S«porino, dien men wtstell gaf sich toe bedencken tot op den naasten Synoduin".

1) Venator behandel ik wat uitvoerig, wijl hij type der Remonstranten is. Zijn en hun blijven in de kerk bij verandering van geloofsovertuiging wordt zelfs door een zoo irenisch man als wijlen dr. Sepp. gegispt. rToen hij [Arminius] kon begrijpen, dat inen geen ingrijpende revisie van conJessie en uatechisiuus wilde, bleef hem slechts één weg open - te treden

Sluiten