Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nelij Hilleny, ende zijner toestanders. Alckmaer 161 1. 272 blz., van Venator zelf, veel scherper en persoonlijk. Critiek daarop is

4. Provisionele ontdeckinge eeniger misslaghen, dewelcke Adolphus Venator onder den naem der bnrgh-meesteren . .. tegen het.. . lasterboeck Cornelij Hilleny ... in sijn boeck, ghenaemt Nootwendich .. . heeft begaen . .. Ghestelt.. . van wegen de . .. Ghemeynte ... van Alcmaer. Franeker 1611. 120 blz., van Hillenius.

5. Corte, nootwendighe, ende uytgheparste verantwoordinghe, eens borgers van Alcmaer ... teghens . . . Nootwendich historisch verhael, 1612. 72 blz., van een burger te Alkmaar Pieter Harmansz. van 1'ersyn, handhaaft de aanklacht van onkuischheid. 6. Een claer ende doorluchtich vertooch van d'Alckmaersche kerckelicke gheschillen ... Ryms-wyse als een spel van Binnen ghestelt, 1611. 11(1 blz. spotdicht, waarover zie voorrede van Hillenius' Verantwoordinghe. 7. Sermoen of predicatie waermede C'ornelius Hillenius na Groninghen verreysende,.. . van sijn ... Gemeynte ... tot Alcmaer, oorlof of een affscheyt heeft genomen: Sommierlijck ghedaen tot Egmont binnen, op den 31. May... 1612. Amstelredam 1614. 148 blz., bevat niets over geschil. S. Sermoen, waer in bewesen wort, dat de mensche geensins door de wercken voor God wort gherechtveerdicht: Ghedaen door Cornelium Hillenium, den 13. Martij . .. binnen Amsterdam. Amst. 1612. 40 blz., leert waarover de strijd met Venator liep. 9. Een besonder tractaet, van de voornaemste leer-stucken, over welcken ten huydigen dage 't verschil is: wesende d'oprechte Copijen, eerst van het wederlegschrift der E. wel-gheleerden predicanten der stadt Dordrecht, soo van de Neerduytsche als Walsche kercke, tegens een remonstrantie, uytgegheven by Adolphus Tectander Venator, predicant ende rectoor tot Alckmaer. Ende daer nae, des voorsz. Tectanders apologie, tot refutatie des voornoemden wederleg-schrifts, ende verdedingh zijner belydenissen, zijnde elck besonder overgelevert in de vergaderinghen der E. M. Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt, anno 1612. In den druck ghebracht, door een lidtmaet van de suy vere, ende voor de waerheyt y verende, Ghereformeerde kercke: op dat alle rechtsinnighe daer van moghen oordeelen, 1612. Dns niet door Venator zelf uitgegeven. Achter de initialen der voorrede C. D. V. L. verbergt zich een rechtzinnige. Op uitnoodiging van hun stadsregeering en ter inlevering bij de Staten van Holland schreven de Dordtsche predikanten in 1612, als antwoord

Sluiten