Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaet leeren [Venator in zijn Theologia vera et raera] datse uyt de goede wercken gherechtveerdicht werden". 4. Een beschryvinghe van het ghene datter gheschiet is binnen de stadt Alck-maer' alwaer zy den kercken-raedt verjaeght hebben, den 8. Martij,' anno 1619. Met noch een verclaeringhe van hét rumoer, t'welck' gheschiet is binnen de stadt Horen in Noordt-Hollant, 'door een predicant, den achsten dach in Maert, anno 11! 19. 1619 4 blz Bewijst, hoe Remonstrantsch Alkmaar geworden was. 8 Maart 1919 viel „Jan rap en zyn maet" op de gesloten kerkdeur aan, en zou den rechtzinnigen kerkeraad in wiens midden de Amsterdamsche predikant Plancius zich bevond deerlijk mishandeld hebben, waren predikanten en kerkeraad niet door een geheime deur ontvloden. Zondag 10 Maart 1619 viel het volk te Hoorn op den „overdeckten Coets-waghen met I'aerden" aan, die den Arminiaanschen predikant Dominicus gevankelijk wegvoeren zou. De wacht kwam in 't geweer, er suisden steenen, er vielen dooden.

In de bibliotheek te Alkmaar wordt gemist: I. Een spotliedje De secte der Hillisten tegen de Magistraat van Alckmaar, 1611.' 2. Corte Antwoorde, op een seker schrift Adolphi Venator'is, Predicant ende Rector tot Alcmaar, onlanekx inden druck wtghegheven teghen de Dienaren der H. Evangelij binnen Dordrecht... Daerinne beneffens d' ongegronde lasteringhen Adolphi voorseyt teghen de recht-ghevoelende Leeraers der Ghereformeerde Kercken oock cortelijck aanghewesen worden, zijne vreemde opinien ende leeringhen die hij in 't voors. schrift voorstelt ende drijft. Ghedruckt inden jare 1613. 67 blz. Op blz. 66 komen de gedrukte onderteekeningen voor van .1. Becius, B. Lydius, J. Bocardus. J. Dibbetzius, D. Demetzius, D. de la Vigne, de Dordtsche predikanten. Dordt heeft dn. tweemaal Venator's onrechtzinnigheid betuigd.

De particuliere synode van Enkhuizen 9 October-5 November 1618 openbaart ten volle de inmiddels ontstane kerkscheuring In twee classes bestaan nu een Remonstrantsche en een synodale classis. De acten der naastvoorgaande synode anno 1608 te Hoorn gehouden

1) Act» II, 1-12*.

Sluiten