Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK IX.

De geloofsbelijdenis ten t||de der Republiek.

$ 7. Het Remonstrantisme in Noord-Hoij.andsche synoden van 1621 tot 1680.

In geen land van West-Europa werd zulk een het leven der gansche natie rakende leerstrijd gevoerd als ten onzent in den aanvang der zeventiende eeuw. Nergens vindt men dan ook de rechtzinnigheid zoo ten uiterste doorgevoerd, en in het volksbewustzijn diep ingestampt. De Remonstrantsche strijd liet tot in geslachten wonden en sporen na. Door 's Hemels gunst behoedde hij Neerland lang voor doorvloeien. De kinderen en kindskinderen van Dordt bewaarden angstvallig, wat de vaderen in zoo harden kamp zich verworven hadden. Ook de notulen der particuliere synoden van NoordHolland doen ons welbewuste zich zelf tegen allen wind der leer handhavende orthodoxie kennen ,).

1) Behalve Zeeland dat niet mocht en Drenthe dat niet kon, zonden eertijds alle provinciale synoden des lands een afgevaardigde — Zuid-Holland zond twee naar Noord-llolland — naar de jaarlijksche synoden der andere gewesten. (In N-llolland waren in 1623 slechts afgevaardigden van ftelderland, /-Holland eti (ironingen, in '*24 en voortaan ook van Utrecht en Overijssel, in '31 voor het reist ook van Friesland tegenwoordig). Deze

Sluiten