Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaan. Maar een persoonlijke aanklacht rakelde haar op

Jaques Outerman of van Reninghen leeraar bij de Vlaamscbe Doopsgezinden te Haarlem, werd door Joannes Acronius2) Gereformeerd predikant aldaar beschuldigd, dat hij zich gansch ongewoon uitgelaten had over den eenigen God en de menschwording van den Zoon Gods. Hij had zich in 1605 bloot gegeven in „Eene noodighe Christel ij cke verantwoordinghe", door de theologische faculteit te Leiden nu in 1626 veroordeeld als afgrijselijke en godslasterlijke ketterijen behelzende. Acronius klaagde hem en de zijnen bij de Hollandsche Staten aan. Dezen committeerden twee leden van het Hof van Holland, om met Outerman te spreken.

Het godsdienstgesprek had 26 September 1626 plaats. De negenenzeventig-jarige vond eerlang bovendien goed, zijn antwoord op beide vraagstukken in geschrift te stellen en in druk te geven. Opdat blijken mocht dat zijn gevoelen overeen kwam met dat der Doopsgezinde leeraren, verzocht en verkreeg hij de onderteekening door negentien andere oudsten uit negen gemeenten. Als een soort request werd daarop de belijdenis van Outerman, met een voorreden aan de Staten van Holland, 8 October 1626 aan de Gedeputeerden van den Hove van Holland overgegeven.

1) Blaupot ten Cate, 219—221.

2) Joannes Acronius, leerling van Junius en Ursinus, pred. te Kilsuin in O-Friesl., in 1601 te Gron., in '11 te Wezel, in '14 voor de Spanjaarden naar Deventer gevlucht, in '17 theol. hoogl. te Kraneker, in 'IN tijdelijk pred. te Kampen, lid der nat. synode, van '19—'27 pred. te Haarlem. Ken geleerd maar zeventiende-eeuwsch hevig man. Die een oude rekening inet de Wederdoopers te verelïenen had. Zie zijn Apologie olte Verantwoordinghe des Edicts der Stadt Groningen tegen der Wederdooperen en andere Secten onordeningen den 7 September des jaers 1601. ghepubliceert. Gron. 160'i. Daartegen verscheen Ontschuldinghe der smaet-reden in seker schriften daerinnen de rechte naevolgers der Kvangelischer leere ghenoemt worden Wederdoopers. Mitsgaders Wederlegginghe des edickls Groeninghen van 7 Sept. 1601. Anno 1603

Sluiten