Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den staet des menschen na sijn overlijden gevoelen; ende wat al tyrannie, wreetheyt ende gruwels dat sy onder 't decksel van haren Ban aenrechten. Ende dat alles daer henen, op dat men hare sake, niet nae den schijn, maer na de waerheyt soude moghen aensien".

Nevens geloofshelden heeft de eeuw der Hervorming ook lasteraars en twijfelaars voortgebracht. Een lasteraar was de Arragoniër Michaöl Servet, die de Drieeenheid een driekoppigen helhond schold '). Een twijfelaar de Poolsche edelman, die met de Hervormers schoon niet ongeveinsd vriendschap onderhield. Zelfs in die eeuw des lichts doorreisde Laelius Socinus de Gereformeerde landen, als zocht hij nog waarheid. Na Servet's verbranding vervaardigde hij een scherp geschrift tegen Calvijn over het vervolgen der ketters. Zijn eerste openbaar worden. Bij zijn overlyden in 1562 werd Laelius Socinus eerst recht bekend als leerling van Miguel Servede 2).

1) Geleerde arts en antitrinitariër, om hoofdwerk Ohristianismi restitutio veroordeeld, 27 Oct. Ifi53 te Genève verbrand. M. Servet, Van de dolinglieu in de Drievuldigheid. Seven boecken, eertijts in het Latijn lieschreven ende overgeset door R. Tellier, 1l>20. H. ab Allwoerden, Historia Michaelig Serveti, Helinst. 1727, in h. Holl. als H. van Alwoerden en 1. L. Mosheiin, Historie van Michael Servetus den Spanjaart, Hott. 1729. F. Treclisel, Die Protestant. Antitrinitariër vor Socin und in seiner Zeit, 1839. Werk van Brunnemann 18H5. A. v. d. Linde, Micbaël Servet een brandoU'er d. gerei, inquisitie, Gron. 1891. Vooral II. Tollin Waalsch pred. van Maagdenburg gaf veelomvattende studiën betretTende Servet.

2) Bijzonderheden uit een boekje, dat uit de Bibl. der Vereen. Doopsg, Gem. te Amst. mij vriendelijk ter inzage verstrekt werd : Kort begrijp van de opkoniste ende leere der Socinianen ... grontelick wederleyt... door I). Joliannem Cloppenburch, Doctor ende prof. d. H. Theol., in de vermaerde universiteit v. Praiteker, Dordr. 1652, 423 blz. Het Lat. geschrift van Vorstius' leerlingen, «Van 't ainpt van een Christen mensch in dese hedendaeghsche Religions verschillen 1010", bevat in de Ned. vertaling van

Sluiten