is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat mogen wel de aanstootelijke nieuwigheden in de leer geweest zijn, waarvan de synode van Enkhuizen 1672 gewaagt?

„45. Particulare Haerlemensis. Nadien de tegenwoordige tijden seer vrughtbaer sijn van veelderhande aenstootelijcke nieuwigheden, dewelcke op den predickstoel werden gebraght, ende oogenschijnelijck staen te veroorsaecken grooten hinder jnde lieffde ende vrede der kercken, soo wert de Christel: sinodus jn bedenckinge gegeven, oft niet oorbaer ende voor de ruste der kercke dienstigh waere de classen respective te vermanen, om met allen jver ende voorsightigheijt tegen die aenstootelijcke nieuwigheden te waecken.

De Christelijcke Sinodus heeft dese voorgestelde bedenckinge soo gefundeert gevonden, datse gewilt heeft dit voorstel in haere eijgen sinodale resolutie te veranderen, en vermaent allen respectiven classen met allen jver ende voorsightigheijt tegen die aonstootelijcke nieuwigheden te waecken".

De synode van Edam 1673 breidde dit nog wat uit.

43. Gravamen classis Edamensis. Geeft in bedenking of niet „gerecommandeert behoort te worden, om ten hooghsten te vermijden alle soodaenige phrasiologien en expressien, jnt predicken catechiseeren en het schrijven, welcke oogenschijnelijck geschaepen schijnen twisten en onrusten tusschen broederen te veroorsaecken en de gemeente te ontroeren, dat oock gelijck op de eenigheijt der leere om het selve te spreecken, geleth magh werden op de eenigheijt der liturgien om het selve te doen".

De christelijke synode heeft hieromtrent „retlexie genomen op het project dien aengaende van sijne wel ed: de Heere van out-Haerlem [mr. Cornelis Fannius vrijheer van out-Haerlem, één van de aanwezige commissarissen der Hollandsche Staten].

Dit ontwerp bevatte 10 artikelen. „4e. Dat de classis en visitatores in het visiteren en approberen der schriften