Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij een goedgeslaagde „Zuivere en oprechte terechtwijzing aangaande de wijsbegeerte van Des Cartes", die veler oordeel over laatstgenoemde verzachtte. Toen zijn verklaring van den Heidelbergschen catechismus „De vaste spijze der volmaakten" misschien uit wangunst verketterd werd, ontwapende hij zijn benijders, den eerloozen hoogleeraar Wubbena bijzonder, door kleine aanmerkingen in zijn boek over te nemen. Een man van christenzin dus. Een vaderlander tevens, die in het jaar der wanhoop 1672, aan de spits zijner broederen, den Frieschen Staten moed in 't lijf sprak ').

In zijn tijd werd het menschdom deerlijk verontrust

ber. 1723 de 4 Leijdse Professoren voor haar judicium Theologiae hebben bedankt".

Synode van Alkmaar 1734 (art. 18): «Overijssel berigt, dat aldaar geobserveert was, dat in de Catechismus gedrukt te I.eijden by Felix Lopes 1079. in de 13. Zondag het woort Natuurlijk was uijtgelaten, en den Broederen gelast, die sulken gebrekkelijk Exemplaar hadden, dit woort op de Randt daar bij te stellen".

Synode van Edam 1751 (art. 44): «Dus is die proponeut daar [te Ceylon] geexamineert, omtrent als hier te lande, met detestatie van de gevoelens van Roel, Bekker, Deurholf'.

1) Balthasai Bekker, Admonitio candida et sincera de philosophia Cartesiana, 1(568. De vaste spijze der volmaakten, 1678. Ondersoek van de beteekenis der comeeten, Leeuw. 1683. De betoverde weereld, zijnde een grondig ondersoek van 't gemeen gevoelen aangaande de geesten, derselver aart en vermogen, bewind en bedrijf: als ook 't gene de menschen door derselver kraght en gemeenschap doen, Leeuw. 1691; mijn ex., Dev. 1739, telt LXII -+ 974 blz. li. B., Vnescbegodtgeleerdheid, Ainst. 1693. Zelf schreef B. een Kort ontwerp van zijn leven. Zijn zoon J. H., later predikant te Jelfum, vermeerderde het met »Een oprecht bericht" van 's mans laatste dagen, en gal het 1698 uit. Vita van B. in Niceron, Nachrichten XX. Voltaire over B., dr. A. W. Bronsveld, Schetsen uit het godsd. en kerk. leven in de vorige eeuw, Amst. 1873, 108. Ypeij, Ges. ». d. chr. Kerk in do aclitt. eeuw, VI, 555 v. Ypeij en Dermout, II, 487—494, 529, 556 v., u63, Aant. blz. 324—3dl, 361—369. In novellistischen vorm E. J. Diest Lorgion, B. B. in Franeker, e. portret uit de zevent. eeuw, Gron. 1848, 3 dln. ld., B. B. in Ainst., e. portret uit de zevent. eeuw, Gron. 1851, 2 dln. Streng wetenschappelijk dr. W. P. C. Knuttel, B. B. de bestrijder van liet bijgeloof, sGrav. 1906. A. v. d. Linde, Bibliographie der 230 geschiiften vóór en tegen Bekker, nog niet eens volledig, 1869.

Sluiten