is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lemma of artikel 31 „Onderteekenen en lezen der formulieren van eenigheid" ook voor: „Overijssel deed zelvs den geenen, die dezelve ondertekenen verklaaren die geleezen te hebben".

Algemeen acht men het in de synode van Haarlem 1771 een belangrijke zaak.

„30. Ondertekenen en leezen van de Formulieren van Eenigheid.

Hunne Edelmogenden houden dit voor ten uitersten nootzakelijk.

Bij de Correspondeerende Sijnoden, uitgenomen bij Zuijdholland, daar dit onder de Kerkelijke Reglementen gevonden word, is deze artikel, schoon met andere bewoordingen, in de acten bekend, en word bij allen in agt genpmen.

Overijssel doet zelfs de ondertekenaars verklaren, dat zij die gelezen hebben.

De practijk der Classen, bij welke de ondertekening nauwkeurig geschied, is den deputaten aangenaam, als eene zaak, die ten hoogsten nodig is, ter bewaring van den band der Eensgezintheid.

Het voorstel van Haarlem en Enkhuijzen, in den voorledenen jare gedaan, of men namelijk de studenten, zig tot het praeparatoir Examen aangevende, bij die gelegenheid niet behoorde te vermanen tot het leezen van de Formulieren, om die bij hun Examen met alle gerustheid te konnen ondertekenen, word bij de overige Classen goedgekeurt, en is dus bij deze Sijnodus geresolveert, het zelve van nu af aan in practijk te brengen".

„Lezen", tot dusver beduidend „lezen der formulieren van doop en avondmaal", krijgt dus voortaan ook de beteekenis „lezen der drie formulieren van eenigheid". Ja eerlang bedoelt het uitsluitend de drie formulieren.

De synode van Alkmaar 1776 bezigt nog steeds die samenvoeging „onderteekenen en lezen". Toch komt het mij voor, dat niet langer aan de formulieren van doop