Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

synode bijna onveranderd goedgekeurd, beslaat vier foliobladzijden ')•

„Eerste afdeeling, rakende de introductie en de wijze hoe te houden in 't gemeen.

6. Men zal een boek ter onderteekening der Formulieren voor de Schoolmeesters meede neemen.

Tweede afdeeling, vragen te doen bij de visitatie.

A. Aan den geheelen kerkenraad.

3. of bij den kerkenraad copij gevonden wordt, van de Formulieren van Eenigheid, en de Acte der onderteekening.

B. Aan den kerkenraad, de Predikant of Predikanten buitenstaande.

4. of de Leeraars in de Predikatien en andersins stiptelijk blijven bij de leer der zuivere waarheid, vervat in de Formulieren van Eenigheid, en in de Nederlandsche kerken aangenoomen, zonder daarvan of direct door nieuwe stellingen of indirect door nieuwe onschriftmatige en vreemde termen of manieren van spreeken, in het minste af te wijken.

5. of de belijdenis Predikatie voor ijder Avondmaal althans tweemaal in het Jaar gedaan wordt, en zodanig ingerigt zij, dat daar in de gewigtigste en caracterizeerende waarheeden van onzen godsdienst worden voorgedragen.

1) «Concept Plan inhoudende eenige middelen tot conservatie van de zuiverheid der Leere bjj het door de E. Classis van Amsterdam in Synodo geproponeerde betrekkelijk de Examina dienstig». Van deze 6 bladzijden het geheele Plan behelzende, in de acta opgenomen, betreffen vier de visitatie. Nog ligt in de acten een los stuk, een copy uitsluitend aangaande de visitatie. Het eindigt met wat de acten niet bevatten: «Dit gearresteert Visitatie Reglement zal dadelijk worden opgevolgt en in train gebragt zoo ras de noodige onkosten zullen gevonden zijn». Ze zouden beloopen onder de classis van Hoorn 'sjaars f2'25. Enkhuizen f300, Edam f200, en Alkmaar f 400, tot welker remboursement [terugbetaling, dekking] men geen ander middel wist, dan dat het of bij de respective kerken of anders bij speciale vergunning uit 's Lands kas gevonden wierd.

Sluiten